7 стъпки които биха помогнали за оптимизацията в Google

Защитете Вашият сайт със SSL сертификат.

Над 45% от трафика в интернет е от мобилни устройства. Вашият сайт ще е по-посещаем с адаптивен дизайн.

Оптимизирайте времето за зареждане на сайта. 40% от потребителите ще напуснат Вашата уеб страница, ако времето й за зареждане отнеме повече от 3 секунди.

Проверете бизнес информацията, която сте сложили в други сайтове напр. Google my business и др. и се уверете, че е адекватна.

Добре е да имате лесна и разбираема навигация.

Направете карта на сайта ( SITE MAP ).

Поправете проблемите, които са свързани с оптимизацията в Google и заявете желание за индексиране.

Sofia Creatives Web and Design agency

Ние, от Sofia Creatives,  можем да Ви помогнем. Занимаваме се с уеб и графичен дизайн. Обичаме работата с интересни хора и креативното разрешаване на проблеми.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.