Windenergie Kim hoomoedt

Inhoud

  • De geschiedenis van wind energie.
  • Wat zijn de voordelen van windenergie.
  • Wat zijn de nadelen van windenergie.
  • Wat is windenergie?
De geschiedenis van de windenergie.

De geschiedenis van windenergie was vroeger hadden ze ook al windmolens. Maar vroeger moesten ze alles dan met de handen doen. Maar vroeger maalde ze alleen mais en andere gewassen.

Wat zijn de voordelen van winderigie?

De voordelen: De wind raakt nooit op. En en het is goedkoper. De mindmolens wekken energie op. Het is een duurzame energie. Het is van deze tijd. Het is best makkelijk om de wind naar energie om te zetten en het gaat best snel. De molens die nu worden gemaakt die kun je van 300 meter niet meer horen. Het levert schone energie.

.

Wat zijn de nadelen?

De nadelen elke dag is er niet even veel wind. Als je windmolens moet maken daar voor moet je grondstoffen nodig. Die grondstoffen die daar voor nodig hebt die zijn wel slecht voor het milieu. Voor de molens moet ook wel De ruimte hebben. Vogels en eenden etc die vliegen heel hoog en die kunnen dan dood gaan aan die wieken die rond draaien. Het is ook wel landschap vervuiling. De meeste windmolens die maken heel veel geluid. En de windmolens die nu worden gemaakt die maken dan niet zi heel veel geluid.

Wat is windenergie?

Windenergie is energie dat door wind wordt opgewekt de wind wordt opgewekt door de windmolen. De windmolen zorgt ervoor dar je energie. De windmolens die staan meestal langs de snelweg of sommige windmolens die kunnen ook in de zee staan omdat daar wel altijd wind is. En bij de snelweg daar kom je meestal heel veel landschap tegen en daar staan geen bomen die geen wind opvangt dus dan plaatsen ze daar windmolens.

Created By
Kim Hoomoedt
Appreciate

Credits:

Created with images by Unsplash - "windmills energy alternative" • ednl - "Windmolen 'De Windhond' (2008)" • hanno.lans - "Windmolens Waarderpolder" • SiebeSchootstra - "Windmolen" • Arend Vermazeren - "windmill - windmolen"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.