Obec Radvanovce PonÚka

Obchodné priestory na prenájom pre úcely zriadenia prevádzky potravín.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovat na obecnom úrade, na tel. c. 057/445 22 32 v úradných hodinách

Starosta obce: Ludmila Kerestesová

Sektetariát: 057/445 22 32

Email: obecradvanovce@stonline.sk

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.