Loading

Särskilt begåvade barn och elever Anteckningar från föreläsning kring hög begåvning - sep. 2017

De Särskilt begåvade barnen - vilka är de?

Särbegåvade barn säger man inte längre. Istället skall särskilt begåvade barn användas enl Skolverket.

Särbegåvade elever och barn är inte en homogen grupp. De är individer och har helt olika behov och intresse. De behöver mötas och accepteras och få erkännas för sina styrkor.

Tänker du på någon särskild person som särskilt begåvad i din omgivning?

Dessa barn identifierar sig ofta med att kunna och veta till skillnad från att bemästra och lära, vilket gör att de behöver lära sig studieteknik.

De bör få möjlighet att samarbeta med elever på samma nivå (för kognitiva lärandet), men också måste de kunna få ges möjligheten att umgås med elever och barn på andra nivåer (främst för sociala lärandet).

  1. Högt begåvade
  2. Högbegåvade
  3. Ovanligt begåvade
  4. Gifted ability
  5. M.m.

Särskilt begåvade barn dyker upp överallt. En grupp barn som glöms bort i Sverige. Ändå är det uppemot 5% av alla barn i landet som har någon form av särskild begåvning.

Vilken typ av begåvning man har styrs i mångt och mycket av vilket samhälle man bor i och omgivningen önskar 'finna'. T.ex. att IQ och duktig på matematik förr ansågs vara det som i det stora hela handlade om just hög begåvning.

Normalfördelningskurvor - IQ. Vi i Sverige har inga IQ-tester att utgå från annat än de vi använder i skolan - wisk-test.

Lika många kvinnor/flickor som män/pojkar är särskilt begåvade.

Vad kan man göra på en skola för att anpassa undervisning och organisation för elever med särskild begåvning?

Litteratur och källtips

  • Skolverket, kap 3 § 3... om särskild begåvning.
  • Roland S. Persson - om särskilt begåvade barn. Roland kom på begreppet särskilt begåvade barn.
  • James Nottingham.

Besökssidor att rekommendera

Created By
David Lancelot Sjövall
Appreciate

Credits:

Created with images by antony_mayfield - "iQ artwork" • georigami - "Brian K Webb's Dahlia Modification"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.