Het doel

Het doel van het spel is om in 1 beweging alle gekleurde dots te raken zonder de zwarte dots te raken

De besturing

De speler tekent een pad, en vervolgens kopieert een lijn dat pad, het erhaald zich tot het een zwarte dot raakt of tot het aan de boven of onderkant van het scherm weg gaat

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.