ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชะอำ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชะอำ

เป็นศูนย์กลางให้เกษตรกรได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์วางแผนและการบริหารการจัดการแผนพัฒนาด้านเกษตรภายในตำบลชะอำเป็นสถานที่จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในตำบลชะอำและกลุ่มเกษตรกรภายนอกตำบลชะอำ ตลอดจนศูนย์ฯยังมีความพร้อมในการใช้ข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้ง พืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ เช่น เอกสารทางวิชาการ ป้ายข้อมูลขอสมาชิก กลุ่มเกษตรภายในตำบลชะอำ ป้ายความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบพอเพียง

ประวัติความเป็นมาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชะอำ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชะอำจัดตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2542 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อมาในปลายปี พ.ศ.2547 ได้มีการถ่ายโอนศูนย์ฯมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองชะอำ มีที่ตั้งศูนย์ฯอยู่บ้านเลขที่ 999/22 ถ.ชลประทาน (ไทรย้อย) ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120 มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จำนวน 19 คน ในการทำหน้าที่ ดังนี้ 1.ด้านบริหารจัดการศูนย์ฯ เช่น การกำหนดให้มีการประชุมประจำทุกเดือน การวางแผนปฏิบัติงานของศูนย์ 2. ด้านการจัดกิจกรรมสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร ในการจัดทำข้อมูลประจำตำบล การจัดการถ่ายทอดความรู้ การเตือนภัย การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มต่างๆภายในตำบลชะอำ และ 3.ด้านประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทุกกิจกรรมของศูนย์ฯให้กับประชาชนทราบอย่างทั่วถึง

แหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรประจำตำบลชะอำ

จุดเรียนรู้ที่ 1 เป็นศูนย์รวมข้อมูลการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่ง จ.อ.เขียน สร้อยสม เป็นเกษตรกรดีเด่นด้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศประจำปี พ.ศ.2549

จุดเรียนรู้ที่ 2 การเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ มีการบริหารและจัดแบ่งที่ดินแปลงออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 30:30:30:10 ในพื้นที่ 20 ไร่ ประกอบด้วย 1.ทำนา 5 ไร่ 2. ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น 10 ไร่ 3.เลี้ยงปลา 4 บ่อและร่องส่วน 4.ที่อยู่อาศัย พืชผักสวนครัว สมุนไพร 2 ไร่

จุดเรียนรู้ที่ 3 จุดเรียนรู้การผลิตและการใช้น้ำหมักชีวภาพ (พด.2) การผลิตเพื่อใช้ในศูนย์ฯและแจกในเกษตรกรที่สนใจ

จุดที่ 4 จุดเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก เพื่อรักษาความชุ่มชื่นของดินในสวนผลไม้และไม้ยืนต้น เพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เพื่อป้องกันตะกอนดินทับถมสู่สระน้ำ เพื่อทำให้พื้นที่ดินดานแตกร่วนขึ้นและหน้าดินจะมีความชื่นเพิ่มขึ้นเพราะรากหญ้าแฝกสามารถหยั่งลึกลงไปในดินดานได้ดี เป็นต้น ซึ่งได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี พ.ศ. 2549

จุดที่ 5 การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) โดยจะปลูกหลังการทำนา และไถกลบระยะออกดอกและปล่อยให้ย่อยสลายประมาณ 2 สัปดาห์จึงจะปลูกข้าวต่อได้

จุดที่ 6 การฝังกลบวัชพืชเพื่อปรับสภาพดิน

จุดที่ 7 จุดการเรียนรู้ทำปุ๋ยหมัก

ผู้จัดทำ

 1. นายณัฐพล ศักดิ์บูรณกุลชัย 570112010004
 2. นางสาวปนัดดา ทองประเสริฐ 570112010019
 3. นายวีรภณ บุณยะพรรค 570112010032
 4. นางสาวสุทธิดา ลาดนา 57011210035
 5. นางสาวดาริน ปุญญพัฒนกูล 570112010041
 6. นางสาวภาวินี เทียงปา 570112010060
 7. นางสาวชลิตรา กล่อมภิรมย์ 57011210066
 8. นายทศพร แก้วล้อม 570110210079
 9. นางสาวมลิวัล จอมหงษ์ 570112010091
 10. นางสาววรรัตน์ เขียวผึ้ง 570112010100
 11. นายบอย จันทร์สะอาด 570112010103

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.