SMÅT BRÆNDBART - BIBLIOTEKET PÅ KANTEN ønsker dig en rigtig glædelig jul og et godt nytår. I den anledning vil vi gerne takke dig for samarbejdet.
Projektet afsluttes til nytår. Her kan vi se tilbage på to år, hvor Småt Brændbart for alvor har bidraget til udviklingen af biblioteket som arena for samskabelse.
Næsten 50 offentlige aktører, frivillige organisationer og foreninger har været involveret i de flere end 10 forskellige lokale projekter, som er blevet gennemført.
Småt Brændbart har vist, at biblioteket formår at indtage en central rolle i forhold til løsningen af de velfærdsudfordringer, som præger yderområderne.
Projektet har opnået anerkendelse i forbindelse med Danmarks Biblioteksforenings pris "Åres trendspotter 2016". Ydermere er Småt Brændbart blevet præsenteret på den internationale bibliotekskonference IFLA 2016.
Evalueringen af projektet ligger klar i det nye år, og nu, hvor projektet nærmer sig sin afslutning, vil vi derfor rette en særlig tak til Slots- og Kulturstyrelsen, der har støttet projektet med 1.5 mio. kr.

Med venlig hilsen og glædelig jul

Aabenraa Bibliotek, Ringkøbing-Skjern Bibliotek, Morsø Folkebibliotek, Vesthimmerlands Biblioteker & Brønderslev Bibliotek

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.