Interpersoonlijk intelligentie MENSKNAP

Interpersoonlijke intelligentie?

De leerling denkt vooral in?

Denken door na te gaan wat de ander ervan vindt, als het ware rekening houdend met de ander. Gemakkelijk omgaan met anderen.

De leerling wordt aangetrokken tot?

Welke vaardigheden en voorkeuren heeft de leerling?

Het vermogen om anderen aan te voelen, te begrijpen, te begeleiden, te leiden en te manipuleren. Mensen die interpersoonlijk intelligent zijn, denken door met anderen te praten over hun gedachten. Wanneer ze dat niet doen, denken ze minder diep. Deze mensen hebben een voorkeur voor samenwerken en kunnen dat meestal ook goed.

Observatie

men geeft vaak leiding in een groep,

heeft veel vrienden,

is een centrale figuur,

organiseert gemakkelijk,

neemt daarin initiatief en houdt rekening met anderen zonder zichzelf weg te cijferen.

men werkt graag samen.

men houdt van gezelligheid en feestjes.

PO

Credits:

Created with images by 70154 - "golden pheasant pheasant bird" • Franz Schuier - "back in Business! #swim #glasses" • Supernico26 - "Crayons de couleur"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.