Gotland 2016 Semester

Bild nr. 1, 2, 3, 4 och 5 är vid Sjaustrehammaren, bild nr. 2, 3 och 4 är vid Katthammarsvik

Herrviks hamn

Herrvik nere vid hamnen är det första kortet taget vid, de andra två bilderna är ifrån Groggarshuvud

Bilden tagen ifrån Katthammarsvik

Första bilden är ifrån Husryggs naturreservat, de två andra är ifrån Hoburgen

Första bilden tagen vid Hoburgs fyr, andra bilden tagen någonstans vid Vamlingbo och sista bilden är fyren på Närsholmen

Svanar vid fyren på Närsholmen
Mitten bilden är tagen vid Närsholmen

Första bilden är tagen vid Verkegards på Fårö, bild 2 och 3 är Kutens fik, och de 3 sista bilderna är tagna uppe vid Langhammars.

Bild 1, 2 och 3 är tagna en bit ovanför Furilden, och bilderna 4 - 7 är ute vid furilden

Bilderna 1 - 7 är tagna i Visby, bild 8 är rester av galgen på Galgberget norr om Visby och sista bilden är leva kungslador strax söder om Visby

Bild nr 1 är Tofta badet, bild 2 är blå lagunen. Bild 4 - 7 är vid Hallshuk fiskeläge

Bilden tagen vid Snäck badet norr om Visby
Created By
Tony Lif
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.