Surinda science PortFolio

Introduction

ประมวลภาพของมิสเปิ้ล

บอกเล่าเรื่องราวการเรียนการสอน

การประดิษฐ์กล้องสายรุ้ง
การประดิษฐ์กล่องพิศวงแสนน่ากลัว
การสำรวจพืชสมุนไพร นักเรียนชั้น ป.5/3
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมง ของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3

กังหันลม ในเรื่องพลังงานลม

สื่อการสอน นักเรียนลงมือทำเอง

ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ์ด้วยมือของนักเรียน

การทดลองวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าสถิต ป.2

การเรียนการสอน ทดลองไฟฟ้าสถิตนักเรียนชั้น ป.2

การเรียนการสอน i pad
สื่อการสอน ภาพทะลุมิติ

สื่อการเรียนการสอนทะลุมิติ

อบรม วิทย์ คณิต
กิจกรรมของนักเรียนภายในชัวโมง การทดลอง เบคกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชู

การทดลอง ของนักเรียน

วิดีโอการทำกล้องสายรุ้ง

ชิ้นงาน กล้องสายรุ้ง ในคาบกิจกรรม ลดเวลาเรียน

วิดีโอการทำ กล่องพิศวง

กิจกรรมกล่องพิศวง ในคาบลดเวลาเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์กล้องสายรุ้ง

การประดิษฐ์สื่อเรื่องแสง

การทดลองที่แสนสนุก

กิจกรรมสนุกสนานกับการทำกังหันลม ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์

เตรียมอุปกรณ์ในการทดลอง
เตรียมอุปกรณ์ในการทดลอง สีเต้นระบำของแต่ละกลุ่ม

ขณะในการทดลองสีเต้นระบำ เราทำงานกันเป็นกลุ่ม

ขณะในการทดลองสีเต้นระบำ

ขณะในการทดลอง มีความน่าตื่นเต้น

นักเรียนมีความตั้งใจในการทดลอง สนุกสนาน

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.