MICROSOFT EXCEL

FISA DE DOCUMENTARE

Un document Excel e format dintr-un registru de lucru care contine mai multe foi de calcul (sheets) a caror eticheta e vizibila in partea de jos a ferestei programului. Orice formatare asupra unei foi de calcul(redenumire, colorare, copiere, mutare, insererea de alte foi de calcul etc)se realizeaza cu clic dreapta pe aceasta si alegerea optiunii dorite. O foaie de calcul este formata din linii(numerotate cu cifre 1, 2, 3,...) si coloane(numerotate cu litere A, B, C...) iar la intersectia unei linii cu o coloana se afla celula care are adresa data de indicativul coloanei urmat de indicativul liniei (ex: A2, B4, C1 etc).

1. Deschiderea aplicatiei: Start –All Programs – Microsoft Office – Microsoft Office Excel

2. Deschiderea unui document existent – modificarea şi salvarea lui: File –Open, File-Save

3. Utilizarea „Ajutor”-ului: Caseta Ask a Question, aflată în colţul din dreapta-sus al fiecărei aplicaţii Office, reprezintă cea mai simplă cale de a obţine rapid ajutor, în aceasta se scrie cuvântul cautat şi se apasă tasta Enter.

4. Închiderea aplicaţiei : clic pe butonul , sau File-Exit.

5. Moduri de vizualizare: View(Vizualizare)-Normal (pentru vizualizare normala), View-Page break preview(Examinare sfarsit de pagina), View-Zoom(Panoramare) (pentru micsorarea sau marirea zonei viziblile), View-Full Screen (Ecran complet) (pentru vizualizarea documentului pe tot ecranul)

6. Formatarea documentelor: stabilirea dimensiunilor şi marginilor paginii, orientarea acesteia, adăugare antet şi subsol, introducere numere pagină, etc.: Initializare pagina)

7. Formatarea celulelor în conformitate cu tipul datelor ce le vor conţine:selectam celule dorite si intram in meniul Format-Cells-eticheta Number(Format-Celule-eticheta Numar)

8. Formatarea textului: font, dimensiune, stil, culoare, orientare: :selectam celule dorite si intram in meniul Format-Cells-eticheta Font(Format-Celule-eticheta Font)

9. Copierea/mutarea conţinutului unei celule într-o altă celulă a aceleiaşi foi de calcul sau a altei foi de calcul active sau între registre: selectam celulele dorite-clic dreapta pe ele-Copy/Cut-facem clic in locul in care dorim sa le copiem/mutam-clic dreapta-Paste

10. Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule adiacente, a unei linii, a unui rând:selectam celulele dorite-clic dreapta-Delete

11. Ascunderea randurilor sau coloanelor: selectam randul/coloana respectiva-clic dreapta-Hide(ascundere), reafisarea randurilor sau coloanelor ascunse:-selectam randurilor/coloanele adiacente celei ascunse-clic dreapta-Unhide(Reafisare)

12. Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule:Edit-Find/Replace(Editare-Gasire/Inlocuire)

13. Inserarea de rânduri/coloane:selectam celula, randul sau coloana inaintea careia dorim sa inseram noua celula, noul rand sau noua coloana-Insert-Rows/Columns/Cells

14. Modificarea dimensiunii liniilor si coloanelor:selectam randul dorit-clic dreapta-Row height sau selectam coloana dorita-clic dreapta-Column width

15. Unirea celulelor si stabilirea tipului de aliniere: selectam celule dorite si intram in meniul Format-Cells-eticheta Alignment(Format-Celule-eticheta Aliniere)

16. Stabilirea tipurilor de margini utilizate pentru o celulă sau un grup de celule: selectam celule dorite si intram in meniul Format-Cells-eticheta Borders(Format-Celule-eticheta Borduri) iar pentru colorarea unei celule se alege eticheta Patterns(Modele)

17. Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii: selectam datele-Data-Sort(Date-Sortare)

18. Completarea automata a unei serii de date(autofill):pentru a adauga o lista de valori: Tools-Options-Custom Lists (Instrumente-Optiuni-Liste particularizate)

19. Introducerea unei formule simple într-o celulă:orice formula trebuia sa fie precedata de semnul =, termenii acesteia pot fi constante, adrese de celule sau functii iar operatorii cei mai des intalniti sunt cei aritmetici: +, -, *(inmultire), /(impartire), cei relationali: > , <, >=, <=, =, <>(diferit). Exemple: =A1+B1 (realizeaza suma informatiilor din celulele A1 si B1), =(C4+D3)/2 (realizeaza media aritmetica a informatiilor din celulele C4 si D3) etc.

20. Folosirea functiilor: min, max, count, sum, average

a) Min(argumente)-returneaza minimul valorilor date de argumente

Ex: =Min(A3:A10)-returneaza valoarea minima a informatiilor din celulele cuprinse in intervalul [A3,A10]

b) Max(argumente)-returneaza maximul valorilor date de argumente

Ex: =Max(A3:B10)-returneaza valoarea minima a informatiilor din celulele cuprinse in intervalul [A3,B10]

c)Count(argumente)-returneaza numarul de celule din intervalul specificat care contin informatii

Ex: =Count(A3:A10)-returneaza numarul de celule din intervalul [A3:A10] care contin date

d) Sum(argumente)-returneaza suma informatiilor din celulele specificate

Ex: =Sum(A3:B3)

e)Average(argumente)-returneaza media aritmetica a informatiilor din celulele specificate

Ex: =Average(A1:D1)

21. Functia if

If(relatie; valoare pentru da; valoare pentru nu)

Aceasta functie verifica valoare de adevar a relatie, daca aceasta este adevarata atunci in celula se va completa automat valoarea pentru da iar in caz contrar se va completa in mod automat valoarea pentru nu.

Obs: Daca valoare pentru da sau cea pentru nu va contine un text acesta trebuie pus intre ghilimele„ „.

Ex: =if(A2>=5;”Promovat”;”Nepromovat”) – aceasta formula va competa automat in celula in care a fost scrisa cuvantul „Promovat” daca informatia din A2 e mai mare sau egala cu 5, respectiv „Nepromovat” in caz contrar.

22. Validarea datelor: Data-Validation(Date-Validare)

23. Formatarea conditionata: Format-Conditional formatting

24. Diagrame si grafice: selectam tebelul dorit-Insert-Chart(Inserare-Diagrama)

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.