điềm chó chết ăn cơm

điềm rất xấu trai, đĩ đượi và láu cá. Mấy ngày rồi chưa tắm điềm khắm như con cá mắm. Mỗi ngày trôi qua điềm lại làm đâu lòng một cô gái vì thói đĩ chó và ngu lol. điềm hay nhìn trộm.

đây là điềm khi giảm cân

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.