โปร์ไฟล์

ชื่อ นส กฤษณา หมาดเก

จบการศึกษา ดาวรุ่งวิทยา จังหวัด ภูเก็ต

ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

หลังจากเรียนเสร็จจันทร์ ถึง ศุกร์ ก็กลับไปช่วยงานยายที่ราชบุรี

ที่บ้านมีธุรกิจขายส่งผัก

ได้ประกวดดาวเดือนของมหาลัย ได้ที่ ภูมิใจมาก อิอิ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.