Models Atomics Dalton, Thompson & Ruther Ford

La matèria està formada per minúscules partícules indivisibles anomenades àtoms .

Hi ha diferents classes d'àtoms que es distingeixen per la seva massa i les seves propietats. Tots els àtoms d'un element tenen les mateixes propietats químiques. Els àtoms d'elements diferents tenen propietats diferents.

Dalton
Created By
Edgar Macías Morillas
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.