A lúa A lúa é o satélite da Terra. Todos os planetas os teñen. Orbita arredor da terra

Como é a lúa?

É de cor marrón e gris. Está composta de montañas, cráteres e mares, como o " mar da serenidade ".

Ten catro fases:cuarto crecente, lúa chea, cuarto minguante e lúa nova.

Hai eclipse de sol e de lúa. No de lúa, que se ve de noite, coincide con lúa chea.A Terra interponse entre o sol e a lúa.A lúa queda detrás desta.En 2017 haberá 4 eclipses ,houbo xa un o 10 de febreiro.

A lúa ten influencia nas mareas. Cada 6 horas hai cambio: 2 mareas altas ou preamar, e 2 baixas ou baixamares.Nun mes hai 4 lúas.

Este foi o primeiro astronauta en pisar a lúa.

XOGO DE PALABRAS OU FALTA DE ORTOGRAFÍA?

Alucinar vs alunizar? O poeta fai un xogo de palabras a partir destas dúas. Atópao.

Os grupos de 1º e 2º curso fomos disfrazados de lúas no entroido

E agora, para rematar, un par de contos para pasar un bó rato

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.