UITNODIGING ONTMOETINGSDAG ‘DUIKEN IN DE MACHINE’ 16-09-2016

Erfgoedbeheerders stoten vaak op problemen bij het bewaren van oude machines. De conservering is niet vanzelfsprekend: de stukken vragen een grote opslagcapaciteit en heel wat technisch onderhoud. Bovendien is het niet eenvoudig om dit erfgoed toegankelijk te maken voor het grote publiek. Vaak zitten de interessantste onderdelen immers binnenin een machine. Het project ‘Duiken in de machine’ tracht, onder leiding van Texture Kortrijk, een antwoord te bieden door de kansen van 3D-technologie voor de bewaring en ontsluiting van industriële en agrarische machines te exploreren.

In deze context is het belangrijk dat de erfgoedsector en de 3D-wereld met elkaar in contact komen. Daarom wordt op 16 september een ontmoetingsdag georganiseerd voor alle belanghebbenden.

praktisch

  • Vrijdag 16-09-2016
  • Texture, Museum over Leie en vlas (Noordstraat 28, Kortrijk)

programma

  • 13u onthaal met broodjes
  • 13u45 demonstraties, standen en uitwisseling
  • 16u-17u receptie

deelnemen is gratis, inschrijven verplicht

Inschrijven voor de ontmoetingsdag kan tot en met 09-09-2016 via texture@kortrijk.be Let op: het aantal inschrijvingen is beperkt. Wij wensen een 40-tal mensen uit de erfgoedsector en een 40-tal uit de 3D-dienstverlening te ontvangen.

Vermelden bij inschrijving

  • Naam & Voornaam
  • Organisatie
  • Werkgebied (Erfgoed / 3D)
  • Telefoonnummer

Indien je uit de erfgoed sector komt kan je een concrete machine voorstellen, of een foto of idee meenemen naar deze ontmoetingsdag!

Indien je uit de 3D sector komt kan je een stand opzetten tijdens de ontmoetingsdag, vermeld dit zeker bij de inschrijving!

meer info

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.