โครงการสร้างความรู้และทักษะการป้องกันสาธารณภัยผ่านเว็บไซต์ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี

1.1. หลักการและเหตุผล

การเกิดขึ้นของสารธารณะภัย แต่ละครั้งแต่ละเหตุการณ์ถือเป็นภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องอาศัยระบบคิดในการจัดการที่เป็นระบบเดียวกัน จึงทำให้การแก้ปัญหาเป็นไปด้วยประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย ในชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับประเทศไทย ได้เผชิญกับสาธารณภัยตลอดมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและพบว่าภัยต่างๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศไทยโดยรวมตลอดมา การจัดการ สาธารณภัยที่ผ่านมาเน้นในเชิงตั้งรับยังไม่เพียงพอ ต้องมีการเตรียมความพร้อมที่ดี รวมทั้งการดำเนินการเพื่อลดปัจจัยที่สร้างความเสี่ยงซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม สังคมไทยยังมีความรู้ความเข้าใจในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย อยู่ในขอบเขตที่จำกัด จึงมีความจำเป็นในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดและหลักการ ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการลดความเสี่ยง โดยสามารถเริ่มได้ด้วยตนเอง ครอบครัว ชุมชน ตลอดจนในระดับภาครัฐและ ภาคการพัฒนาของประเทศ

ด้วยในสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัยและอุบัติภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีแนวโน้ม ที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของทางราชการและประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ซึ่งหากเกิดภัยดังกล่าวขึ้นในแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากดังนั้นสาธารณภัยจึงส่งผลกระทบโดยตรง ผลกระทบทางอ้อม คือสูญเสียเศรษฐกิจโดยของประเทศ เนื่องจากต้องนำงบประมาณไปใช้ในการช่วยเหลือและรักษาพยาบาลผู้ประสบภัย ฟื้นฟูบูรณะถนนหนทาง สิ่งปลูกสร้าง และระบบสาธารณูปโภคและในปัจจุบันการป้องกันสารธารณะภัยมักจะมีคนสับสนในวิธีป้องกันภัยในด้านต่างๆ เช่น ไฟรั่ว ไฟไหม้ โซเชี่ยวถือเป็นสิ่งที่รวดเร็วในการรับรู้ข่าวสารดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้โซเชียวในการส่งขาวสารให้ประชาชนได้ทราบถึงวิธีป้องกันภัยต่างๆจากคลิปวีดีโอ

ด้วยเหตุนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจึงจัดทำโครงการสร้างความรู้และทักษะการป้องกันสาธารณภัยผ่านเว็บไซด์ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นนทบุรีเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้และทักษะในการรับมือจากภัยต่างๆ โดยจะเสนอเป็นคลิปวีดีโอสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันสาธารณะภัยต่างๆรอบตัว และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จาก FACEBOOK ของทางหน่วยงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย นนทบุรี

1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทักษะจากคลิปวีดีโอสาธิตวิธีป้องกันสาธารณภัยต่างๆและมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้

2. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภารกิจในการป้องกันและระงับภัยแก่ท้องถิ่น

1.3. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

1.ประชาชนมีความรู้ในการรับมือภัยต่างๆที่เกิดขึ้น และมีทักษะในการป้องกันภัยต่างๆจากคลิปวีดีโอที่หน่วยงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นนทบุรี ได้ทำการสาธิตวิธีรับมือต่างๆลงในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

2. ประชาชนรู้จักเอาตัวรอดได้ และรับมือภัยที่เกิดฉุกเฉินได้

1.4. วิธีการดำเนินงาน

1. ประชุมกลุ่มเพื่อหารือเกี่ยวกับการทำโครงการ

2. เสนอหัวข้อโครงการ

3. เตรียมร่างแผนการทำโครงการ

4. จัดเตรียมข้อมูลและติดต่อหน่วยงานที่จัดทำโครงการ

5. จัดทำคลิปวีดีโอ ตัดต่อคลิป อัปโหลดคลิปลง YouTube

6. สร้าง Facebook .ให้หน่วยงานฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย นนทบุรี

7. ติดตามผลและประเมินผล

1.5. ระยะเวลาการดำเนินงาน

วันที่ 31 ตุลาคม -27 พฤศจิกายน 2559

1.6. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ

1. ค่าเดินทาง 100 บาท

2. ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินงาน 200 บาท

3.ค่าเอกสาร 100 บาท

รวม 400 บาท

1.7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ประชาชนสามารถนำความรู้จากการสาธิตวิธีการป้องกันภัยฉุกเฉินจากคลิปวีดีโอมาประยุกต์ใช้และนำไปปฏิบัติแก้ไขเหตุการณ์ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

2. สามารถลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินทั้งทรัพย์สินของรัฐและทรัพย์สินขิงเอกชน

1.8. การควบคุมและประเมินผล

1.ใช้แบบทดสอบในการประเมิน 5 ข้อ

2.ใช้วิธีการสังเกตจากยอดคนเข้าชมคลิปวีดีโอ

1.9. ผู้รับผิดชอบ

1. นางสาวสิรีกานต์ แก้วบุรงค์

2. นางสาวสลาลี ชุ่มชื่น

3. นายรชต เสียงดีเพ็ง

4. นางสาวจารุวรรณ สมพงษ์

5. นางสาวสิริลักษณ์ รักดี

6. นางสาวอรอนงค์ เกิดสลุง

7. นายชนะ ปอยสำอาง

8. นางสาวภาวิณี วงษ์เอี่ยม

9. นางสาวเสาวนีย์ สนิทด้วยพร

บทที่ 2

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

2.1 ภาพกิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน

บทที่ 3

ผลการดำเนินงาน

ในการจัดทำโครงการสร้างความรู้และทักษะการป้องกันสาธารณภัยผ่านเว็บไซต์ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี ผู้จัดทำโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ทักษะจากคลิปวีดีโอสาธิตวิธีป้องกันสาธารณภัยต่างๆ มีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสื่อเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน นำเสนอผลงานออกมาเผยแพร่ในรูปการตัดต่อวิดีโอตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทำโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้นำผลงานดังกล่าวขึ้นเผยแพร่บนสังคมเครือข่ายออนไลน์ เช่น Facebook และ YouTube เพื่อนำไปเป็นแนวทางในป้องกันและการแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นกับตนเองในการดำรงชีวิต จากการดำเนินการดังกล่าว มีผลการดำเนินงานดังนี้

3.1 ผลการดำเนินงาน

ภาพที่ 3.1 สร้างเพจ Facebook หน่วยงาน

ภาพที่ 3.3 ภาพเผยแพร่ผลงานบนอินเตอร์เน็ต

จากการนำเสนอผลงานการตัดต่อวิดีโอ เรื่อง เกร็ดความรู้ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี ปรากฏว่ามีผู้เข้าชมและเข้ามาแสดงตอบแบบประเมินความคิดเห็นต่างๆ ถือว่าเป็นผลงานที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของคนไทย สังคมไทย เพื่อก้าวให้ทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์

บทที่ 4

สรุปผล และ ข้อเสนอแนะ

โครงการสร้างความรู้และทักษะการป้องกันสาธารณภัยผ่านเว็บไซต์ ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี เราได้ประสบผลสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เราตั้งกันเอาไว้ เราสร้างเกร็ดความรู้ ให้กับประชาชนทุกคนได้รับรู้ถึงวิธีการป้องกันตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์เพจ Facebook และ YouTube ทางเราได้ใช้เวลาว่างก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนร่วม และเพื่อให้ผู้ที่สนใจโครงการของพวกเรานั้นได้ศึกษาและได้นำไปปรับใช้ทั้งหมด ที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาก็เพราะว่า มีความประสงค์ที่จะอาสาช่วยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี กระจายความรู้ให้กับประชาชนดูแลและป้องกันตนเองในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

4.1 ภาพความสำเร็จโครงการ

4.2 ภาพกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์

4.3 ปัญหาและอุปสรรค

- การอัปโหลดวีดีโอและตัดต่อนั้นช้ามาก ใช้เวลานานมากในการทำแต่ละครั้ง

4.4 ข้อเสนอแนะ

- ประชาชนให้ความสนใจในสิ่งที่เพจเราทำนั้นมาก มีการแสดงความคิดเห็นและกดติดตามเพจเป็นจำนวนมาก

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.