ABOV Viktória Dzáková

Abov je územie uhorskej Abovsko-turnianskej, ktoré pripadlo roku 1918 Maďarsku.
Poloha Župy v Uhorsku

Erb Župy

Abovská župa je názov komitátu, stolice a župy v Uhorsku.

Administratívnym centrom Abova bol spočiatku hrad Novum Castrum.

Je to hrad v Uhorsku (v súčasnosti Maďarsku, tesne pri štátnej hranici so Slovenskom). Bol postavený v údolí Hornádu kráľom Samuelom Abom. Hrad bol zničený v 15. storočí, dnes je to len zrúcanina.

V polovici 17. storočia sa centrom stolice stali natrvalo Košice, kde bol v rokoch 1779 – 1780 vybudovaný Župný dom.

1780-2017

V rokoch pred Prvou svetovou vojnou dochádzalo k masovej emigrácii obyvateľstva župy, predovšetkým do USA. V období rokov 1899 – 1913 ich emigrovalo 44 258, z toho 13 566 sa vrátilo naspäť do vlasti, či už na jednej alebo druhej strane hranice.

Abovské kroje

V Above nájdete ešte niekoľko menších miest , no jeho osídlenie je charakteristické skôr menšími, rázovitými dedinkami. Pôvodným živobytím v tomto kraji bolo poľnohospodárstvo, jeho obyvatelia boli výbornými pestovateľmi vínnej révy.

Región zaznamenal i rozvoj v oblasti baníctva, hutníctva. Dominantmým podnikom sa stali Východoslovenské železiarne, dnes U.S. Steel Košice.

Z hľadiska cestovného ruchu má táto oblasť veľký potenciál v oblasti poznávacieho turizmu. Samotné mesto Košice je hlbokou studnicou kultúrnych hodnôt. Sídlia tu múzeá , galérie, divadlá, rekreačno-poznávacie strediská s celonárodným významom.

Návštevník Abova by nemal opomenúť prehliadku Jasovského kláštora.

Premonštrátsky kláštor s Kostolom svätého Jána Krstiteľa je barokový sakrálny komplex nachádzajúci sa vo východoslovenskej obci Jasov. Patrí k najcennejším pamiatkam neskorobarokového a rokokového umenia na Slovensku. V kláštorných priestoroch sa nachádza jedna z najvzácnejších knižníc na Slovensku s približne osemdesiattisíc zväzkami kníh.

Turisticky zaujímavé sú potulky po Volovských vrchoch a Slanských vrchoch. Jeden z najzaujímavejších vulkanických úkazov svetového významu nájdete v Slanských vrchoch. Je to náš Herliansky gejzír .

Herliansky gejzír je vzácny studený gejzír, nachádzajúci sa v obci Herľany na úpätí Slanských vrchov.Od roku 2002 je na predbežnom zozname Svetového dedičstva UNESCO. Gejzír samovoľne strieka do výšky 7-15 metrov s periódou 32-40 hodín približne 25 min. Bol aktivovaný umelo vrtom hlbokým 404,5 metra. Teplota vystrekovanej vody je 14-18°C.
Created By
Viktória Dzáková
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.