סקי בשוויץ דצמבר 2016 - חלק ג׳

מייצרים שלג מלאכותי
יובל מכניס אותנו לכושר באימוני בוקר
נעליים לוחצות
בתור למעלית כפתור
פיצה נפוליטאנה
יין חם
מנוחת ההיפופטם
קרמבו שוויצרי. הישראלי טעים פי אלף
ספא בגשטדט
ספאצלי ודגים בגשטאדט
שיחות כדורגל נלהבות של עפרי ויובל
קרלוס מת או לא ?
גשדטדט בלילה מקושטת לכריסטמס
מלון הארמון
מתפנקים ולא מתעוררים
עוד יין חם

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.