CGP-PKV Conn3ct

Conn3ct: 2 media, 1 verhaal

Conn3ct zet de sociale media van vandaag tegenover gedrukte boeken uit de zestiende eeuw. De tentoonstelling toont de impact van een nieuw medium op mensen en hun omgeving. Hoe wordt een medium een verbindende factor? Wie investeert erin? Wie participeert? Wie controleert? Wie manipuleert?

 1. Status
 2. Chat
 3. Follow

Verschillende lesfasen

 1. Inleiding
 2. Rollenspel
 3. Beknopte geschiedenis
 4. Ex Libris
 5. Reflectie

Inleiding

Rollenspel

Ex Libris

Gevarenmeter/ Statusmeter

De statusmeter is een tool waarmee je je eigen belang aan status kan testen. Hoe hoger de score, hoe meer waarde je hecht aan status. Eens je een score hebt, kan je onderaan bekijken wat deze score juist wilt zeggen.

De statusmeter kan je alleen maar gebruiken via PC. Klik op onderstaande link om de gevarenmeter te openen.

Een score tussen 1 tot en met 4: Je bent af en toe online en je geeft niet om een mindere foto. Je hecht dus weinig belang aan sociale status.

Een score tussen 5 tot en met 7: Je bent regelmatig online en post toch graag een foto op je Facebook of Instagram. Je hecht regelmatig belang aan sociale status.

Een score tussen 8 tot en met 10: Je bent voortdurend online en kan niet zonder internet of smartphone. Als je te lang zonder internet zit, wordt je onrustig. Je hecht constant belang aan je status en probeert de beste selfies te trekken.

To-Do

 1. Tekst maken voor rollenspel
 2. Sparkspagina updaten
 3. Gevarenmeter finetunen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.