Test

TEST electroliza apei

Completaţi spaţiile libere.

1.

Electroliza este un proces care are loc la trecerea curentului electric prin ________ sau __________ unui electrolit.

Electroliţii sunt substanţe care prin dizolvare sau topire se transformă în __________.

În absenţa curentului electric ___________ au o mişcare __________________________.

În prezenţa curentului electric _________ au o mişcare ___________ : se deplasează către ____________________

Electroliza are loc în dispozitive numite ________________________________________.

Construcţia celulei de electroliză :

- ___________: - ____________ (__) : are loc procesul de _______

- _____________ (__) : are loc procesul de _______

- ___________

- ___________

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.