The elements and working of computers By chattip Korawiyothin

Computer

ความหมายของคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ทำงานตามชุดคำสั่งที่มนุษย์เขียนขึ้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่กำหนดไว้ และประมวลผลออกมาตามต้องการ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้รวดเร็ว มีความแม่นยำในการทำงาน และทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ประเภทของคอมพิวเตอร์

1. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถจำดการ คำนวณ และทำงานได้อน่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่นำไปใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ด้านการพยากรณ์อากาศ งานทางด้านวิศวกร และงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

secondly

2. เมนเฟรม(Mainframe computer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่รองลงมา นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมสำหรับบริษัทใหญ่ เช่น บริษัท IBM โดยจะนำไปใช้งานเป็นเครื่องศูนย์กลาง

NEXT

3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicomputer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลางระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์และเมนเฟรม เหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลางและเล็ก

Finally!!

4. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer) เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด ราคาถูกที่สุด สามารถหาซื้อมาใช้งานส่วนบุคคลได้ เรียกอีกอย่างว่า PC (Personal Computer)
หลักการในการทำงานของคอมพิวเตอร์
รับข้อมูลและคำสั่ง(input) เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น
ประมวลผลข้อมูล(process) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจะต้องอาศัยชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณ เปรียบเทียบ หรือวิเคราะห์ โดยนำข้อมูลที่รับเข้ามาไปประมวลผลที่หน่วยประมวลผลกลาง
แสดงผลข้อมูล(output) ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว สามารถแสดงออกผ่านหน่วยแสดงผล เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
จัดเก็บข้อมูล(storage) ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลยังสามารถจัดเก็ยไว้ใช้ประโยชน์ได้อีก โดยจัดเก็บไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล เช่น harddisk flashdrive cd เป็นต้น

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

1. หน่วยรับข้อมูล(input unit) เป็นหน่วยแรกที่รับข้อมูลจากผู้ใช้ โดยหน่วยรับข้อมูลจะทำหน้าที่รับข้อมูลทุกรูปแบบจากฮาร์ดแวร์ต่างๆมาเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบสัญญาณหรือข้อมูลดิจิตัลแล้วจึงส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลกลางเพื่อประมวลผล ฮาร์ดแวร์สำหรับรับข้อมูล เช่น แป้นพิมพ์ เม้าส์ กล้อง สแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด
2.หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU) เปรียบเสมือนหัวใจหรือสมองของคอมพิวเตอร์ โดยประสิทธิภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร์จะขึ้นอยู่กับหน่วยประมวลผลกลางเป็นหลัก ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆและควบคุมการทำงานทั้งหมดภายในระบบ ฮาร์ดแวร์ที่สำคัญของหน่วยประมวลผลกลาง คือ ไมโครโพรเซสเซอร์
หน่วยประมวลผลกลางแบ่งเป็น 2 หน่วย ได้แก่
หน่วยควบคุม ทำหน้าที่อ่านคำสั่งทีละคำสั่ง แล้วตีความคำสั่ง หน่วยนี้ทำงานคล้ายกับสมองคน ซึ่งควบคุมระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานประสานกันได้
หน่วยคำนวณและตรรกะ ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งด้วยวิธีการทางคณิตศาสตร์และทางตรรกศาสตร์โดยนำมาเปรียบเทียบค่าของข้อมูลซึ่งมีค่าเป็นขริงหรือเท็จแล้วจึงเก็บผลลัพธ์ที่ได้ไว้ในหน่วยความจำต่อไป
การทำงานของหน่วยประมวลผล กลางจะทำงานเป็น 4 ขั้นตอน โดย

1. ดึงข้อมูลจากหน่วยความจำ

2. แปลงรหัสคำสั่ง

3. คำนวณ และส่งต่อผลลัพธ์

4. เก็บผลลัพธ์ที่ได้ลงในหน่วยความจำ

3. หน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยเก็บข้อมูลที่มีความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูง และจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ หน้าที่คือใช้เป็นที่เก็บข้อมูล คำสั่ง ผลลัพธ์ต่างๆ
3.1 หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียวหรือรอม(ROM) หรือหน่วยความจำถาวร เป็นหน่วยความจำที่บริษัทผู้ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ได้บรรจุชิปหน่วยความจำแบบติดตั้งถาวรหรือไบออสไว้บนแผงวงจรหลักเรียบร้อยแล้วโดยข้อมูลจะยังคงอยู่แต่ไม่สามารถนำข้อมูลอื่นมาลงในรอมได้
3.2 หน่วยความจำแบบแก้ไขได้หรือแรม (RAM) หรือหน่วยความจำชั่วคราว เป็นหน่วยความจำที่ใช้สำหรับเก็บข่อมูลและคำสั่ง จะทำการประมวลผลในขณะที่มีการเปิดเครื่องและมีไฟฟ้าอยู่เท่านี้นจึงต้องมีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตัวแรมตลอดเวลา จึงจะสามารถเก็บข้อมูลได้ถ้าไฟฟ้าดับข้อมูลจะสูญหายทันที โดยหน่วยความจำแรมสามารถซื้อมาติดตั้งเพิ่มภายหลังได้
3.3 หน่วยความจำแคช เป็นหน่วยความจำแรมที่เพิ่มความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูล ทำงานอยู่ตรงกลางระหว่างซีพียูและดีแรม ทำหน้าที่เก็บข้อมูลและคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ทำให้ลดเวลาในการอ่านและเขียนข้อมูลได้
3.4 หน่วยความจำวีดิโอแรมหรือวีแรม เป็นหน่วยความจำที่ใช้สำหรับการแสดงผล ซึ่งติดตั้งมากับการ์ดแสดงผลหรือการ์ดจอที่มีราคาแพง คุณภาพดีและมีความเร็วในการทำงานสูง
4. หน่วยความจำสำรอง ทำหน้าที่เก็บข้อมูลตามคำสั่งซึ่งจะมีพื้นที่หรือความจุมากกว่าหน่วยความจำหลัก เก็บข้อมูลแบบถาวร เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลที่มีจำนวนมากและต้องการนำกลับมาใช้อีกภายหลัง อุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำสำรอง เช่น ฮาร์ดดิสก์ แผ่นซีดี แฟลชไดรฟ์
5. หน่วยแสดงผล เป็นหน่วยที่แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลเพื่อส่งข้อมูลหรือสื่อสารกับผู้รับโดยมีฮาร์ดแวร์ทำหน้าที่เป็นส่วนแสดงผลหรือส่งข้อมูลที่ได้จากการประมวลจากซีพียูมายังผู้รับมีทั้งรูปภาพ เสียงและสิ่งพิมพ์ เช่น จอภาพ ลำโพง

ระบบทางขนส่งข้อมูลหรือบัส

1. ระบบบัสแบบพีซีไอ มีซิปเซ็คเป็นตัวควบคุมโดยเฉพาะ ทำให้มีความเร็วในการรับส่งข้อมูล อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระบบบัสแบบ PCI ได้แก่ การ์ดเสียง โมเด็มและการ์ดแลน
2. ระบบบัสแบบเอจีพี เป็นระบบบัสความเร็วสูง พัฒนาเพื่อนำมาใช้กับการ์ดแสดงผลรุ่นใหม่ เพื่อรองรับงานสื่อประสม ซึ่งบัสชนิดนี้จะเชื่อมอยู่กับสล็อต AGP สำหรับการ์ดแสดงผลโดยเฉพาะ ตำแหน่งสล็อตอยู่ใกล้กลับหน่วยประมวลผลกลางที่สุด แผงวงจรหลัก 1 แผง จะมีสล็อตแบบ AGP ได้ 1 สล็อตเท่านั้น
3. ระบบบัสแบบพีซีไอเอกเพรส เนื่องจากความต้องการอุปกรณ์ฮาดแวร์ที่มีความเร็วในการรับ - ส่งข้อมูลที่สูงขึ้นและระบบบัสแบบ PCI และ AGP ไม่สามารถตอบสนองความต้องการไอ้อย่างเต็มที่ จึงมีการพัฒนาระบบบัวแบบใหม่ คือ PCI EXPRESS ขึ้นมาซึ่งเป็นระบบบัสที่มีความเร็วสูงและมีอัตรารับ – ส่งข้อมูลสูง

การทำงานของระบบบัสพื้นฐาน

1. บัสที่อยู่(Address bus) เมื่อโปรเซสเซอร์หรืออุปกรณ์ต้องการส่งหรืออ่านข้อมูลก็จะส่งสัญญาณออกมาทางบัสที่อยู่โดยกำหนดหมยเลขแอดเดรส ขนาดของบัสขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยความจำบนระบบของแอดเดรส
2. บัสข้อมูล(Data bus) ใช้สำหรับส่งข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ระบุโดยบัสที่อยู่ และถูกควบคุมการเขียนส่งและอ่านข้อมูลโดยบัสควบคุม
3. บัสควบคุม ใช้สำหรับควบคุมการติดต่อระหว่างซีพียูกับอุปกรณ์อื่นๆภายในคอมพิวเตอร์ เพื่อบังคับว่าจะอ่านข้อมูลเข้ามาหรือจะส่งข้อมูลไป

Credits:

Created with images by FredCintra - "Control is an Option to Command" • StockSnap - "macbook laptop computer" • Lee Edwin Coursey - "I really need to clean this" • Pargon - "ETA-10 Supercomputer" • vaxomatic - "IBM 3279-S3G" • blakespot - "eMate and Apple //c making my office a far less dull place" • Lalmch - "computer macbook tablet" • mtl_moe - "Keyboard and guitar" • jmettraux - "keyboard" • Kristaps Bergfelds - "Input" • Jamison_Judd - "Canon printer in action" • Citizen 4474 - "CD ROM 2" • PIRO4D - "roll up door goal garage" • choukyin - "circuit electronics cpu" • Unsplash - "mixing desk mixer slide control" • PIX1861 - "chart trading forex" • TobiasD - "cpu processor computer" • xJason.Rogersx - "Pile of Bits and Bobs" • Wonderlane - "Digital DNA, City of Palo Alto, Art in Public Places, 9.01.05, California, USA9351" • TobiasD - "ram ram module memory" • mypubliclands - "My Public Lands Roadtrip: National Interagency Incident Communications Division or Radio Cache" • Mike Cattell - "Sinclair ZX81" • jurvetson - "my first computer" • WerbeFabrik - "speakers music sound" • blickpixel - "network card map pci" • quapan - "labyrinthine circuit board lines" • Glenn Batuyong - "Mac Pro workstation 2009 internals with NewerTech MAXPower eSATA 6G PCIe 2.0 Controller Card installed" • Frank Boston - "Processer" • skys the limit2 - "Dallas/Ft. Worth night image from Space Station, 02-28-10" • highlander411 - "Water cooled CPU" • geralt - "town sign place name sign final"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.