Månadens nyhetsbrev PRO Sösdala

Kommunen ville ju som bekant spara mera pengar i omsorgsnämnden. Deras chef Annika Andersson tyckte att " Senioren skulle försvinna " för att spara pengar. Detta blev inte populärt bland de nio organisationerna som idag huserar i lokalen. Pensionärs grupperna med bland annat PRO som en av de drivande krafterna samlades till ett upprop och kunde sätta stopp för detta. I dag är det en betydande mötesplats för kommunens seniorer som regelbundet tillbringar några timmar dagligen här för att umgås och ta en fika tillsammans.

Vill på detta sätt tacka och visa vår uppskattning till berörda personer som har engagerat sig för saken.

Tommy Westerberg/Pro Sösdala.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.