Ridiculous Fishing Opdracht 1 vormgeving

J e kan de hengel navigeren als je onder water zit door je telefoon of tablet te kantelen.
Zodra de vissen boven water zijn moet je er zoveel mogelijk kapot schieten om geld te verdienen.
Je kan ook upgrades kopen.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.