MODELS DE L' ÀTOM Marina hernÀndez valero

John Dalton va ser un químic i físic anglès que va néixer al 1766 i va morir al 1844.

Al 1805 va exposar la seva teoria atòmica que es basa en la ciència química moderna. Les seves idees sobre la matèria es poden resumir en:

• La matèria està formada per partícules indivisibles anomenades àtoms.

• Els elements són substancies formades per un únic tipus d’àtom. Els àtoms d’un mateix element químic són iguals entre ells i diferents a la resta d’àtoms d’altres elements.

• Els àtoms de diferents elements es combinen en relacions numèriques senzilles per a formar substàncies anomenades compostos.

Al 1879, Joseph John Thomson, un físic anglès va descobrir l’electró i la seva natura subatòmica mentre treballava amb els raigs catòdics, trencant amb la idea de la indivisibilitat del àtom.

Thomson pensava que els electrons eren distribuïts de manera aleatòria dins de la matèria de l'àtom que era carregada positivament, i així la seva càrrega negativa compensaven la càrrega positiva.

Ernest Rutherford bombardejava làmines de metall amb partícules alfa i beta, en bombardejar una làmina d’or va observar que un petit percentatge eren desviades amb angles molt més grans dels predits utilitzant el model atòmic proposat per Thomson.

Rutherford va interpretar que l'experiment de la làmina d'or suggeria que la càrrega positiva de l'àtom i la major part de la seva massa era concentrada a un nucli al centre de l'àtom, amb els electrons orbitant al seu voltant. Aquest seria el model atòmic de Rutherford que va ser proposat el 1911.

http://apliense.xtec.cat/prestatgeria/e3010335_908/llibre/index.php?section=2&page=5

http://www.xtec.cat/~rsarabia/5a_ricard_sarabia.htm

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.