การสำรวจพื้นที่และความคิดเห็นของประชาชน เขตดุสิต,เขตดินแดน,เขตหนองจอก,เขตนางเลิ้ง,เขตเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

คณะผู้จัดทำ

1. นางสาวปิยะดา จำพันธุ์ 580112010085

2. นางสาวชนนี สุนทรกุล ณ ชลบุรี 580112010082

3. นาย พีรเดช พันธ์ุขาว 580112010112

4. นาย ภาณุพงศ์ บุญญาพงษ์พันธ์ 580112010120

5. นางสาว เสาวลักษณ์ สุธรรม 580112010131

6.นาย ขจรยศ พิศมัย 580112010132

7.นางสาวจิตราภา ฟักโต 5801120086

ส่วนที่1 : ข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่และเขตที่ตอนเองรับผิดชอบ

ส่วนที่2 : ตอบคำถาม

1) ท่านคิดว่า ประชาชนเป็นพลเมืองที่พร้อมเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศได้หรือไม่

-ประชาชนเป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ทั้งในรูปแบบของปฎิรูปการปกครองหรือระบอบประชาธิปไตย ที่เห็นชัดเจนคือการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนของแต่ละเขตพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ตามความประสงค์ของแต่ละบุคคลทั้งนี้บางเหตุการณ์ก็อาจจะเป็นผลเสียในการผลักดันการเมืองให้ถอยลงได้ เช่น การรวมตัวจับกลุ่มชุมนุมทางการเมือง เพื่อขับไล่คนจากพรรคการเมืองต่างๆที่กลุ่มกลุ่มนั้นไม่พอใจ หรือมีนโยบายขัดต่อความประสงค์ต้องการ ความชื่นชอบ ชื่นชมส่วนบุคคล ทำให้ระบอบการปกครองของไทยแคบลงโดยปริยาย

2) เรามีแนวทางอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

-เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือฝ่ายต่างๆ เข้ามาแสดงความต้องการที่ต้องการให้ได้รับการแก้ไขอย่างและข้อห่วงกังวลที่เกิดขึ้นในเขตนั้นๆ เช่น ถนน การประปา สาธารณะสุข รวมถึงสุขอนามัยด้วย ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับงบประมานในแต่ละพื้นที่ว่ามีมากน้อยเพียงใด

3) ท่านคิดว่า เราสามารถนำหลักคุณธรรมไปใช้ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐได้อย่างไร

- คุณธรรมและจริยธรรมนั้น โดยเบื้องต้นต้องเริ่มจากตัวเราก่อนการที่เราจะนำหลักคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปบริหารงานนั้น ต้องเริ่มต้นจากตัวเราเป็นอันดับแรก โดยหลักคุณธรรมคุณธรรมและจริยธรรมของการบริหารงานภาครัฐหลักๆในปัจจุบันนั้นมักประสบปัญหามากจากการทุจริตในการบริหารงาน

ด้านงบประมาณ โดยเกิดจากความโลภส่วนบุคคล หรือได้รับการส่งเสริมจากผู้มีอำนาจทางด้านผลประโยชน์ หากปัญหานี้ได้รับการแก้ไขการบริหารระบบราชการของไทยนั้นจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วตามความต้องการของประชาชน

4) การทำงานชิ้นนี้ทำให้ท่านได้เรียนรู้อะไร

- จากการลงพื้นที่ให้ประชาชนทำแบบสอบถามทั้งหมด 4 เขตที่ได้รับผิดชอบนั้น ได้เรียนรู้ว่าประชาชนเขตนั้นอยู่อาศัยอย่างไร มีความรู้การศึกษาหรือตามข่าวทางการเมืองมากน้อยเพียงใด อีกทั้งทำให้เห็นว่าประชาชนบางกลุ่มไม่มีเวลาในการทำแบบสอบถาม ทำให้กลุ่มข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและได้เรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองของผู้ทำแบบสอบถาม รวมถึงพฤติกรรมที่ข้าพเจ้าขอให้ประชาชนเขตนั้นร่วมมือว่ามีมากน้อยเพียงใด

รวมถึงได้เห็นความสำคัญของความสามัคคีในการทำงาน 4 เขตพื้นที่นั้น มีทั้งสถานที่ที่ใกล้และไกล การจัดสรร หน้าที่ แบ่งงานเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้กลุ่มของข้าพเจ้ามีการทำงานเป็นทีม ในความกดดันต่างๆที่ถูกปฏิเสธหรือเรื่องของเวลา การอธิบายให้บุคคลเข้าใจเรื่องการกรอกแบบสอบถาม ต้องมีการวางแผน เตรียมคำตอบในทุกคำถามของประชาชน และที่สำคัญที่สุดคือการวางตัว บุคลิกเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเข้าหาผู้คนมากหน้าหลายตา สมาชิกในกลุ่มจริงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นกัน นับเป็นประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่ง

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.