Loading

Abstrakte dialoger med Hege liseth og kristin romberg

Abstrakte dialoger – er et utvidet formidlingsprogram for visuell kunst som strekker seg over et skoleår. Prosjektet er et samarbeid mellom Østfold kunstsenter, billedkunstnerne Hege Liseth og Kristin Romberg og inviterte skoler. Formidlingsprogrammet består av tre deler; kunstnermøte, verkstedsdager og galleribesøk, og er utviklet- og formidles av billedkunstnere, Hege Liseth og Kristin Romberg. Elevene vil få innsikt i kunstnernes kjernevirksomhet som er maleriet og det abstrakte billedspråket. Gjennom samtaler, samarbeid og praktisk oppgaver blir de kjent med abstrakt kunst i ulike former. Elevene blir utfordret til selv å tenke og arbeide med det abstrakte språket og nonverbal kommunikasjon. De vil møte parametere og virkemidler som står i stor kontrast til det de møter ellers i skolehverdagen. Elevene må våge å miste kontrollen og overblikket og overgi seg til det abstrakte og ukjente.

Opplegget er utviklet og tilpasset de aktuelle skolene og de aktuelle elevgruppene. For skoleåret 2020/2021 ser det slik ut:

1. møte: Kunstnermøte.

Billedkunstner Kristin Romberg og Hege Liseth

Elevene besøker et atelier eller atelierfellesskap, gjerne i nærmiljøet. De blir innlemmet i hvordan en arbeidsdag for en kunstner kan være, og kunstnerne Liseth og Romberg presenterer seg og hva de arbeider med. Elevene vil få enkle, praktiske oppgaver i det abstrakte billedspråket. Her skal vi bli godt kjent med hverandre.

Kan en samtale foregå uten et ord?
Liseth og Romberg var i Uganda i 2018 og jobbet på en kunstskole der. Her har Hege Liseth en presentasjon av sitt kunstnerskap.
Hvordan jobber en kunstner? Her er Kristin Romberg i arbeid i prosjektrom Helium i Fredrikstad.

2. møte: Verkstedsdager på skolen.

Elevene arbeider i små grupper og i tett samarbeid med hverandre og kunstnerne. Hver gruppe skal male et stort maleri som skal ende i en installasjon og en utstilling. I store malerier arbeider de med store flater og en fysisk og romlig dimensjon.

Store bilder har dynamikk og arkitektur som de fysisk blir en del av. Elevene planlegger, utvikler og dokumenterer en kunstnerisk prosess fra idé til ferdig verk. De skal bruke rom og volum i utforming av en installasjon.

3. møte: Galleribesøk

Elevene møter igjen Liseth og Romberg som formidler en utstilling på Østfold kunstsenter, eller de formidler utendørs kunst i elevenes nærmiljø eller ved et annet lokalt visningssted for kunst.

Billedkunstner Kristin Romberg har lang erfaring med å formidle kunst.

Hvis ønskelig kan elevene få en utendørs vandring og formidling av den utendørs kunst i nærmiljøet. Billedkunstner Hege Liseth har lang erfaring med nettopp dette.

Mål:

Skape økt interesse og relevans for billedkunst generelt, og kunst i nærmiljøet spesielt. Gi innsikt i prosessen av hvordan kunst kan bli til på en helhetlig og virkelighetsnær måte som elevene kan identifisere seg med. Løfte frem det abstrakte språket som uttrykksmiddel, legge til rette for abstrakt tankegang og den maleriske handlingen. Gi elevene mulighet til å utforske dialogen mellom seg selv, ufarliggjøre det personlige utrykket og skape uttrykksglede, samvær og aksept.

Metode:

Vi bruker egne arbeider som innfallsport og henter inspirasjon fra den abstrakte ekspresjonismens store malerier. Abstrakt ekspresjonisme knytter vi til begreper om frihet og demokrati. Deretter knytter vi det abstrakte billedspråket til det personlige uttrykket, stemninger og følelser. Gjennom utforskning og handling vil elevene få erfaring med en lekpreget metode å tilnærme seg det abstrakte språket. Elevene vil utforske strek, flate, farge, komposisjon, romlighet og installasjon. Elevene må samarbeide og gjøre vurderinger underveis med god veiledning fra kunstnerne. Gjennom verkstedsdelen vil de lage store maleri som skal ende i en installasjon og utstilling for medelever.

Kompetansemål

Overordnet del:

• Kritisk tenkning og etisk bevissthet. Elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

• Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Elevene skal utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling.

• Å lære å lære. Elevane skal reflekterer over si eiga læring, forstår sine eigne læringsprosessar og tileignar seg kunnskap på sjølvstendig vis.

Kompetansemål hentet fra yrkesfag håndverk, design og produktutvikling, frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign og Kunst, Design og Arkitektur (opplegget passer også for andre linjer)

• Bruke prinsipper for komposisjon i to- og tredimensjonal form

• anvende fargelære i eget arbeid

• bruke kunnskap om mote, trender, stilhistorie og ulike kulturer i eget arbeid

• Utvikle og presentere produkter og tjenester

• Bruke ulike kommunikasjonsformer i samhandling med kunder og samarbeidspartnere

• utvikle idéar ved å bruke skapande og utforskande metodar

• gjennomføre, dokumentere og presentere ein prosess frå ide til ferdig arbeid

• utforske bruk av visuelle verkemiddel og vurdere uttrykk, verknadar og meining i eigne arbeid

• kjenne til grunnleggjande form- og fargeteori og bruke det i to- og tredimensjonale uttrykk

• vurdere og utforske kvalitetar ved form, farge, materiale og teknikk, og bruke erfaringane i sitt eige praktiske arbeid

• forstå og arbeide med korleis menneskekroppen sine mål og proporsjonar dannar utgangspunkt og er grunnleggjande referansar for design og arkitektur

• reflektere over kva verknad og symbolverdi fargar har, og synleggjere korleis fargebruk kan uttrykkje kjensler og markere identitet og tilhøyrsle

• gjennomføre, dokumentere og presentere ein skapande prosess og vurdere vala frå idé til ferdig arbeid

• undersøkje og ta i bruk alternative stader for produksjon og visning av kunst og vurdere kva konteksten har å seie

• bruke forenkling og abstraksjon av form i arbeid med to- og tredimensjonale uttrykk

Billedkunstnerne Hege Liseth og Kristin Romberg har begge to lang erfaring i formidlingspraksis for den kulturelle skolesekken og med stort engasjement for kunstformidling for barn og ungdom. Omfattende utstillingsvirksomhet i inn- og utland. Både sammen og hver for seg. Begge arbeider primært med maleri. Arbeidene har tangeringspunkter der de utforsker et materiale av enkle visuelle spor og formasjoner som springer ut fra primære elementer og naturens strukturer, bevegelse og rytme. Noe de vil utdype i ABSTRAKTE DIALOGER.

Foto: Utstillingsåpning i New York 2011 Gallery OneTwentyEight drevet av kunstner Kazuko Miyamoto

Hege Liseth er utdannet ved Statens Kunst- og håndverksskole og Chelsea College of Art I London, I tillegg til pedagogisk utdannelse. Flere år ansatt ved Østfold kunstsenter, mye erfaring med formidling, inkludert utvikling av produksjoner for Den Kulturelle Skolesekken.

Nettsted: www.hegeliseth.com

Kristin Romberg utdannet ved The University of Sydney, Fine Art, Westerdals reklameskole og er nyutdannet i Praktisk Pedagogikk for Yrkesfag ved Oslo MET. Hun har siden 2011 jobbet fast som formidler i Den Kulturelle Skolesekken for Galleri F15 og Østfold Kulturutvikling.

Nettsted: www.kristinromberg.com

Abstrakte Dialoger er et samarbeid mellom Østfold kunstsenter, billedkunstnerne Hege Liseth og Kristin Romberg og inviterte skoler. Prosjektet er en del av støtteordningen Kunst på programmet opprette av Sparebankstiftelsen DNB. For skoleåret 2020/2021 deltar Glemmen VGS, Seiersborg VGS, Halden VGS, Østerbo VGS og Skjeberg Folkehøyskole.

Takk til Trigonor for støtte av materiell
Created By
Kristin Romberg
Appreciate