ตำบลท่าทราย หมู่ที่ 1 จังหวัดสมุทรสาคร

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เดิม คือสภาตำบลท่าทรายที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 22/2499 เรื่อง ระเบียบบริหารราชการส่วนตำบลและหมู่บ้าน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2499 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ราษฎรได้เข้ามาร่วมกัน บริหารงานของตำบล และหมู่บ้านทุกอย่างเท่าที่จะเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น และ ราษฎรโดยรวม ตามระบอบประชาธิปไตย เป็นองค์กรที่ประกอบด้วยสภาตำบลและ คณะกรรมการตำบล ต่อมาได้มี พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 บังคับใช้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537 สภาตำบลท่าทราย มีองค์ประกอบตามที่กฎหมายดังกล่าวบัญญัติไว้ คือมีรายได้เพียงพอตามเกณฑ์ จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศ จัดตั้งสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย มีที่ทำการตั้งอยู่ที่ 166/32 หมู่ที่ 6 ซอย บ่อนไก่ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ห่างจากที่ว่าการอำเภอและตัวจังหวัด ประมาณ 3 กิโลเมตรโดยเฉลี่ย และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 28 กิโลเมตร พื้นที่ ตำบลท่าทราย มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ จำนวน 16,156 ไร่ หรือ ประมาณ 25.85 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

อาณาเขต
 • ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาดี และตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • ทิศใต้ ติดกับ ตำบลมหาชัย อันเป็นเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร และตำบลท่าจีน
 • ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
 • ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลท่าจีน ตำบลบางกระเจ้า และบางส่วนของตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาและป่าไม้ มีแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านกลางพื้นที่ลงปากอ่าวไปทางทิศใต้ ผ่านตำบลท่าจีนและตำบลมหาชัย ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลท่าทราย ทำให้พื้นที่ของตำบลถูกแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง แม่น้ำท่าจีน ดังนี้

ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย ดังนี้
 • หมู่ที่ 3 บ้านศรีเมือง
 • หมู่ที่ 6 บ้านคุ้งสำเภา
 • หมู่ที่ 7 บ้านคลองครุ
 • หมู่ที่ 8 บ้านคลองครุ
ฝั่งตะวันตก ประกอบด้วย ดังนี้
 • หมู่ที่ 1 บ้านปากบ่อ
 • หมู่ที่ 2 บ้านยกกระบัตร
 • หมู่ที่ 3 บ้านศรีเมือง (บางส่วน)
 • หมู่ที่ 4 บ้านคลองปีกนก
 • หมู่ที่ 5 บ้านท่าทราย
สภาพภูมิอากาศ

ภูมิอากาศโดยทั่วไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมมีฝนตกชุกในฤดูฝน ในฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน

ด้านการเมืองการปกครอง

เขตการปกครอง/ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย แบ่งเขตการปกครองเป็น 8 หมู่บ้าน และมีประชากรทั้งสิ้น.28,153.คน จำนวน..17,089.ครัวเรือน แยกเป็นชาย13,385.คน หญิง.14,768.คน

ด้านการศึกษา
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 • ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
จำแนกตามสังกัด

1. ระดับอุดมศึกษา ได้แก่

 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ศูนย์คลองครุ สมุทรสาคร)

2. สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา 4 แห่ง

 • โรงเรียนบ้านยกกระบัตร หมู่ที่ 2
 • โรงเรียนประถมศึกษาวัดศรีเมือง หมู่ที่ 3
 • โรงเรียนบ้านท่าทราย หมู่ที่ 5
 • โรงเรียนวัดคลองครุ หมู่ที่ 8

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยกกระบัตร หมู่ที่ 2
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีเมือง หมู่ที่ 3
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าทราย หมู่ที่ 5
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองครุ หมู่ที่ 8

4. องค์กรทางศาสนา

วัด จำนวน 4 แห่ง

 1. วัดศรีเมือง หมู่ที่ 3
 2. วัดป่าท่าทราย หมู่ที่ 5
 3. วัดทองธรรมิการาม หมู่ที่ 7
 4. วัดคลองครุ หมู่ที่ 8
ศาลเจ้า จำนวน 3 แห่ง
 1. ศาลเจ้าพ่อโกมินทร์ หมู่ที่ 3
 2. ศาลหลวงพ่อบ้านแหลม หมู่ที่ 3
 3. ศาลเจ้าแม่ทับทิม หมู่ที่ 5
ด้านสาธารณสุข
 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
 2. สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 3. สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศรีวิชัย 5
 4. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 2 แห่ง

ในเขตความรับผิดชอบของตำบลท่าทรายมีอัตราสุขอนามัย อัตราการมีส้วมราดน้ำใช้ เป็น 100 %

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ป้อมตำรวจ 2 แห่ง
 • สถานีดับเพลิงของหน่วยบรรเทาสาธารณภัย สมุทรสาคร 1 แห่ง
 • รถดับเพลิง 3 คัน
 • รถตรวจการณ์พร้อมเครื่องหาบหาม 1 คัน
 • ศูนย์ อปพร.ตำบลท่าทราย 0 แห่ง
ด้านมวลชนจัดตั้ง
 • ลูกเสือชาวบ้าน 4 รุ่น จำนวน 360 คน
 • ไทยอาสาป้องกันชาติ 2 รุ่น จำนวน 90 คน
 • อ.ป.พ.ร. 2 รุ่น จำนวน 200 คน

ประชากรในเขตตำบลท่าทรายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทำสวนผลไม้ และรับจ้าง ตามโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจุบันในเขตตำบลท่าทราย มีประมาณ 300 โรงงาน เป็นผลให้มีการประกอบธุรกิจการค้าต่าง ๆ ตามมาทั้งขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

การเกษตรกรรม

ระบบการเกษตรของตำบลท่าทราย ได้อาศัยแหล่งน้ำจากแม่น้ำท่าจีน และคลองที่มีในเขตตำบลท่าทราย จำนวน 22 คลอง ประกอบกับ เกษตรกรของตำบลท่าทรายมีศักยภาพสูง มีการเรียนรู้วิธีการระบบใหม่ ๆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พืชเกษตรที่ทำรายได้ ให้แก่ตำบลท่าทราย คือ มะพร้าวน้ำหอม พุทรา ฝรั่ง

การพาณิชยกรรม

1 สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม ในเขตตำบลท่าทราย

 • ร้านค้าทั่วไป จำนวน 228 แห่ง
 • ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า จำนวน 4 แห่ง
 • ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง
 • สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง
 • สถานีบริการก๊าซ NGV/LPG จำนวน 5 แห่ง

2. สถานประกอบการด้านบริการ

ก.โรงแรม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 • โรงแรมไนซ์อินน์ หมู่ที่ 3
 • โรงแรมพาราไดร์ หมู่ที่ 8

ข.หอพัก / ห้องเช่า ประมาณ 750 แห่ง

ค.ธนาคาร จำนวน 11 แห่ง

 • ธนาคารกสิกรไทย 2 แห่ง
 • ธนาคารกรุงไทย 1 แห่ง
 • ธนาคารทหารไทย 1 แห่ง
 • ธนาคารกรุงเทพ 2 แห่ง
 • ธนาคารนครหลวงไทย 1 แห่ง
 • ธนาคารธนชาติ 1 แห่ง
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ 2 แห่ง
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 1 แห่ง

3.สถานประกอบการเทศพาณิชกรรม

 • โรงรับจำนำ 2 แห่ง
การอุตสาหกรรม

ด้านอุตสาหกรรมเป็นสาขาที่ทำรายได้เข้าสู่ อบต.ท่าทราย มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่อง ซึ่งโดยภาพรวมแล้วอุตสาหกรรมในเขตตำบลท่าทรายมีการประกอบกิจการหลากหลายประเภทปะปนกันไป เช่น การผลิตอาหารแปรรูป , อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุดห้องครัว, อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมหัตถกรรม – เครื่องใช้ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าถัก ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญอาทิ เช่น การขาดแรงงานจึงทำให้ในเขตตำบลท่าทราย มีประชากรแฝงไม่น้อยกว่า 100,000 คน ซึ่งอพยพมาจากต่างจังหวัด และบางส่วนเป็นคนต่างชาติ เพื่อรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตตำบลท่าทราย ที่น่าสนใจ

 1. การชมธรรมชาติความเป็นอยู่ของหิ่งห้อย หมู่ที่ 3
 2. บ้านศรีเมืองแพท่องเที่ยวชมธรรมชาติแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 4 บ้านคลองปีกนก
แหล่งน้ำ

เขต อบต.ท่าทราย มีแหล่งน้ำที่ใช้ทั้งในการบริโภค และอุปโภค ดังนี้

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ 1 สาย คือ แม่น้ำท่าจีน

คลอง 22 สาย คือ

 • คลองพนัง
 • คลองปากบ่อ
 • คลองตรง
 • คลองเจ๊กเพชร
 • คลองยายเมือง
 • คลองอ้อมตัน
 • คลองปีกนก
 • คลองต้นไทร
 • คลองคัดเค้า
 • คลองครุ
 • คลองตาล
 • คลองสวน
 • คลองตาฮะ
 • คลองจู้เฮง
 • คลองสิบสองชั่ง
 • คลองเชิงกราน
 • คลองแม่น้ำสมุทรสาครเก่า
 • คลองตาเปิ่น
 • คลองนา
 • คลองยายหลอ
 • คลองบางปะแก้ว
 • คลองขวาง
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 • ฝาย จำนวน 0 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น จำนวน 0 แห่ง
 • บ่อโยก จำนวน 0 แห่ง
 • บ่อบาดาลโดยประมาณ จำนวน 31บ่อ
การคมนาคม

ทางบก มีการขนส่งโดยรถยนต์ได้หลายเส้นทาง เช่น ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนลูกรังหินคลุก เข้าถึงหมู่บ้านได้สะดวก และมีรถวิ่งประจำทาง ทุกหมู่บ้าน ถนนสายหลัก คือ

 • ถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ)
 • ถนนเศรษฐกิจ 1
 • ถนนศรีเมือง – คลองครุ
 • ถนนสายสวนส้ม – ยกกระบัตร
ทางน้ำ

มีแม่น้ำท่าจีนเป็นสายหลัก และคลองซอยแยกออกไปตามพื้นที่ส่วนต่าง ๆ

การประปา

ในอนาคตระบบการประปา จะเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคทั้งหมด ซึ่งจะดำเนินการจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนภายในเขต อบต.ท่าทราย ทำให้ประชากรในเขต อบต.ท่าทราย มีน้ำใช้ทุกครัวเรือน

ไฟฟ้า

ได้พัฒนาขยายบริการไปสู่หมู่บ้าน ในเขตตำบลท่าทราย ได้อย่างกว้างขว้าง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน ยกเว้น บ้านผู้กระทำผิดบุกรุกที่สาธารณะ

การสื่อสารมวลชน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย มีเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ให้ประชาชนทราบ ดังนี้

1.สื่อวิทยุกระจายเสียงมี 1 สถานี คือ สถานีวิทยุชุมชน คนสาคร (คลื่นวิทยุ 90.75 FM ) สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทราย

2.หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย มีจำนวน 8 แห่ง คือ

2.1 หอกระจายข่าว หมู่ที่ 1

2.2 หอกระจายข่าว หมู่ที่ 2

2.3 หอกระจายข่าว หมู่ที่ 3

2.4 หอกระจายข่าง หมู่ที่ 4

2.5 หอกระจายข่าว หมู่ที่ 5

2.6 หอกระจายข่าว หมู่ที่ 6

2.7 หอกระจายข่าว หมู่ที่ 7

2.8 หอกระจายข่าว หมู่ที่ 8

การไปรษณีย์โทรเลข

เนื่องจากเขตตำบลท่าทราย อยู่ใกล้กับตัวจังหวัดสมุทรสาคร ประชาชนจึงได้รับความสะดวกในการไปใช้บริการ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของจังหวัดโดยตรง

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มะขามเทศ

มะขามเทศที่ตำบลท่าทราย มีรสชาติที่หวานอร่อยกว่าที่อื่นๆ เพราะเราใช้น้ำกร่อย น้ำจืด ในการปลูกต้นมะขามเทศ ทำให้แตกต่างจากที่อื่นที่ใช้เฉพาะน้ำกร่อยในการปลูก จึงทำให้มะขามเทศที่ตำบลท่าทรายแตกต่างจากที่อื่นเป็นอย่างมาก อีกทั้งมะขามเทศยังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น มะขามเทศจึงมักนิยมปลูกกันเป็นใหญ่

สรรพคุณของมะขามเทศ
 1. มะขามเทศ มีวิตามินเอ ซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องการมองเห็น
 2. มะขามเทศมีวิตามินซีสูง ซึ่งมีส่วนช่วยในเรื่องการบำรุงผิวและเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ
 3. มะขามเทศมีวิตามินอีสูง ซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอวัย
 4. มะขามเทศมีวิตามินบี 1 ซึ่งช่วยในการบำรุงประสาทและสมอง
 5. มะขามเทศมีวิตามินบี 2 ซึ่งมีส่วนช่วยในการบำรุงผิวพรรณ เล็บ และเส้นผม
 6. มะขามเทศมีวิตามินบี 3 (ไนอะซิน) ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอล
 7. มะขามเทศเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมสูง ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟัน
 8. มะขามเทศมีฟอสฟอรัส ซึ่งมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกาย
 9. มะขามเทศมีธาตุเหล็ก ซึ่งมีส่วนช่วยในการป้องกันอาการอ่อนเพลียของร่างกาย
ฝรั่ง

ฝรั่งเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับตำบลท่าทรายเช่นเดียวกันกับมะขามเทศ เนื่องจากฝรั่งของตำบลท่าทรายมีรสชาติหวาน อร่อย มากกว่าที่อื่นๆ เพราะใช้น้ำกร่อย น้ำจืด ในการปลูกต้นฝรั่งเหมือนกับมะขามเทศ ทำให้ผลไม้มีตัวแทนมารับไปจำหน่าย ทำให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก

สรรพคุณของฝรั่ง
 1. มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ซึ่งช่วยในการชะลอวัยและริ้วรอยต่าง ๆ
 2. ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
 3. ช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใส ปกป้องผิวหนังจากอนุมูลอิสระต่าง ๆ
 4. เป็นผลไม้ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วน ลดน้ำหนัก
 5. ช่วยลดไขมันในเลือด
 6. ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็ง
 7. ใช้รักษาโรคอหิวาตกโรค
 8. ช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูง
 9. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน
 10. ช่วยป้องกันอาการผิดปกติของหัวใจได้
พุทรา

พุทราเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับตำบลท่าทรายเช่นเดียวกันกับมะขามเทศและฝรั่ง เนื่องจากพุทราของตำบลท่าทรายมีรสชาติหวาน อร่อย มากกว่าที่อื่นๆ เพราะใช้น้ำกร่อย น้ำจืด ในการปลูกต้นเช่นเดียวกับฝรั่งและมะขามเทศ ทำให้ผลไม้ มีตัวแทนมารับไปจำหน่าย ทำให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก

สรรพคุณของพุทรา
 1. มีเส้นใยอาหารช่วยทำให้รู้สึกอิ่ม
 2. ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้น
 3. มีคาร์โบไฮเดรตที่ทำหน้าหลักในการให้พลังงานแก่ร่างกาย
 4. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต่อต้านสารอนุมูลอิสระ
 5. ลดความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุน
 6. ลดภาวะความดันโลหิต
 7. ควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ จึงป้องกัน โรคหัวใจและโรคความดันโลหิต
 8. ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรง
 9. แก้ไอและขับเสมหะ
ปลากัด

ตำบลท่าทรายนิยมเพาะพันธุ์ปลากัดสวยงามไว้เป็นรายได้เสริมจากการทำเกษตรกรรม ซึ่งปลากัดมีหลายเกรด หลายราคา ไว้จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ประชาชนมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม

สมุนไพรน้ำลูกยอ

เป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับตำบลท่าทราย เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านคลองปีกนกต้นไทรที่มีความตั้งใจที่จะคิดค้นผลิตภัณฑ์นี้เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนเอง และผลิตภัณฑ์นี้ยังทำให้สุขภาพของคนในชุมชนแข็งแรงอีกด้วย

สรรพคุณสมุนไพรลูกยอ

ลดไขมันในเส้นเลือดและฟอกเลือด ป้องกันเป็นโรคมะเร็งในเส้นเลือด และเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมอง ไม่วิงเวียนศีรษะ บำรุงเลือดและบำรุงร่างกาย เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป และผู้ป่วยที่เป็นโรคไขข้ออักเสบ เช่น ปวดกระดูก ปวดข้อมือข้อเท้า มือเท้าชา ไขข้อเสื่อม ปวดหลัง ปวดเอว เป็นต้น เป็นยาบำรุงทำให้เจริญอาหาร นอนหลับสบาย

หมวกใบจากสาน

เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำใบจากมาทำเป็นหมวกเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นการเอาภูมิปัญญาของท้องถิ่นในชุมชนมาสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตำบลท่าทราย

สถานที่สำคัญ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย

วัดศรีเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วัดป่าท่าทราย

วัดทองธรรมิการาม

คลิปวิดิโอการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร
รายชื่อสมาชิก
 1. นางสาว วิมลทิพย์ ผลจิระมงคล 570112010003
 2. นางสาว ศิรินันท์ จักรกลาง 570112010082
 3. นางสาว สุนิตย์ตา รัตนะวาสุคนธ์ 570112010085
 4. นางสาว ทิพรดา ฐานวัฒน์ 570112010092
 5. นางสาว ทิพานัน ฐานวัฒน์ 570112010095
 6. นางสาว ดารินทร์ณา พรหมเป็ง 570312010128

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.