Fair play Lucas Tijssen

Fair play is belangrijk na mijn mening omdat als je niet eerlijk speelt het ook niet leuk is voor je tegestander.

Zoal u hier ziet probeert te witte speler de andere zijn tong goed te leggen zodat hij er niet in stikt er gingen zelfs mensen huilen bij deze gebeurtenis maar hij heef het wel gered.

Je doet natuurlijk mee om te winnen maar als je ziet dat je tegenstander veel beter is doe je mee om te leren.

Licht er aan wat de scheids heeft gedaan als hij bijvoorbeeld een onterecht kaart geeft vind ik dat je er wel een discussie uit mag halen.

De scheids kan ook niet alles zien want hij doet ook alleen maar zijn best en kan er niks aan doen als hij er wat anders van vind dan jij

Dan moet je er tussen komen en zeggen jongens doe dit na de wetstrijd

Robben laat zich hier express vakken om een strafschop te krijgen en zo door te gaan in het wk maar in het begin waren het wel overtredingen maar deze nee echt niet.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.