logo voor koor zeur niet door Celine Driesen

We moesten eerst Een voor Onderzoek maken Over het koor en dan onderzoek doen over muziek logo's:

Daarna moesten we 3 analoge schetsen maken en Daar 1 uit Kiezen en verder op de computer uitwerken:

Ik heb dit logo zo gemaakt omdat het een koor is daarom het muzieknootje en de piano omdat ze al sinds 2010 worden ondersteund door een pianist. ik heb bij het eerste design een microfoon erbij gedaan maar het word niet altijd herkent als een microfoon daarom heb ik hem bij de anders twee designs hem eraf gehaald.

Created By
Celine Driesen
Appreciate

Credits:

Celine Driesen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.