Hørte du hva jeg sa? SNART TRE UKER SIDEN WORKSHOP'EN

Det er nå vi begynner å glemme - hvis vi ikke er bevisste på det vi har lært

IT`S ALL ABOUT PEOPLE

Hvis vi ikke frisker opp kunnskapen - eller bruker den bevisst hver dag - så forsvinner kunnskapen langsomt. Vi faller tilbake til gamle vaner.

Læringshjulet

Før workshopen var dere ikke klar over hvilke muligheter en bevisst kommunikasjon kunne gi. Etter workshopen var dere i "Bevisst kompetent" modus - dere hadde lært noe nytt og visste hvordan det skulle brukes.

  • Neste nivå er "Ubevisst kompetent" - det er når kunnskapen sitter og benyttes uten at man trenger å tenke dypt og hente frem dokumentasjon hver gang.....
REPETERE: Lett - fortsett å lese denne Spark'en
PRAKTISERE: Avsjekk mot 4MATs kvadranter - en naturlig del av QA prosessene
VIDEREUTVIKLE: Kommunikasjon en dynamisk prosess som fortjener påfyll

FÅ FART PÅ LÆRINGSHJULET!

....og så er det bare å se videre nedover - så er repetisjonen allerede i gang....

Med bare 6 parametere kan vi få 720 ulike kombinasjoner - er din AND lik din kundes AND?

Når vi tar hensyn til våre ulike måter å motta og prosessere informasjon vil vi lykkes når vi skal levere til andre som ikke har samme preferanse som oss selv!

Det handler naturligvis ikke om ender i virkeligheten - reality bites!

68 % AV KUNDENE FORLATER SINE LEVERANDØRER PGA DÅRLIGE RELASJONER - SERVICE, KUNDEBEHANDLING OG OPPFØLGING

SPILL HVERANDRE GODE OG FÅ POSITIVE RELASJONER

En relasjon skapes av kombinasjonen handling og kommunikasjon - De gode relasjoner skaper en vinn/vinn situasjon og vår gevinst er : Omdømmebygging, PR, Kvalitet i leveranser, Lojalitet og gjenkjøp.

500 %

Det koster 5 ganger så mye å få en ny kunde som å beholde en eksisterende

Vi har direkte relasjoner med kundens kontaktperson , prosjektgruppe, eier, sluttbrukere, styregruppe-representanter......

....og vi har relasjon til våre egne kollegaer, prosjektgruppe, medarbeidere, leder, …Vår relasjon til interne påvirker også kunderelasjonen - indirekte.

VI KAN SPILLE HVERANDRE GODE VED Å GI HVERANDRE BEST TENKELIG UTGANGSPUNKT FOR Å LØSE VÅRE OPPGAVER. GOD KUNDERELASJON STARTER INNENFRA - NÅR JEG VET HVA JEG TRENGER FOR Å BLI GOD KAN JEG FORTELLE DET TIL DEG, OG NÅR DU VET HVA JEG TRENGER KAN DU GI MEG DET. DERMED SPILLER VI HVERANDRE GODE I BESTE "EGGEN-STIL".

TENK 4MAT I ALL KOMMUNIKASJON!

MED VÅRE EGENSKAPER OG FERDIGHETER BYGGER VI RELASJONER!

Selvledelse, Teambygging, Feedback, Tilstandsstyring, Kommunikasjon.............

GRUNNMUREN I EN POSITIV KUNDRELASJON ER TYDELIG KOMMUNIKASJON

"THE SINGLE BIGGEST PROBLEM IN COMMUNICATION IS THE ILLUSION THAT IT HAS TAKEN PLACE…"

GEORG BERNHARD SHAW

46 % AV ALLE MØTEDELTAGERE VET IKKE HVA DE SKAL GJØRE NÅR DE GÅR UT AV MØTET.....

AVSENDER ER ANSVARLIG FOR AT BUDSKAPET KOMMER FREM

Husk forventningsavklaring!

Prossessverktøy og kommunikasjonsmodellen

4- MAT skaper innsikt i våre grunnleggende forskjelligheter, en innsikt som gjør det enklere å målrette kommunikasjon til enkeltpersoner og grupper i møter og samtaler.

Vi tar til oss - perceiving - informasjon på ulike måter.

  • Noen foretrekker å få informasjon som skaper erfaringer og gir følelser. De er i opplevelsen og relaterer den til egne erfaringer som de gjerne deler med andre. De er gode på dialog og foretrekker gruppeaktiviteter.
  • Andre tar informasjonen til seg intellektuelt - de tenker og lærer fra eksterne kilder. De nyter strukturert, utredet og vel organisert informasjon som forskning og rapporter.

Når vi har tatt inn informasjon begynner vi å prosessere den......

  • Noen begynner å reflektere over informasjonen for å forstå enda bedre den nye viten vi har tatt inn. De observerer og spør oppklarende spørsmål før de går over til action. De kan bli hengende lenge i refleksjon og kan gå over til å bli perfeksjonister.
  • I den motsatte enden av prosessing-aksen finner vi do-erne, de som bare gjør det og handler. De går raskt til action og vil bli raskt ferdig. De har lite tålmodighet med innhold som ikke er praktisk.

UT FRA DETTE KAN VI DELE VÅR PREFERANSE I 4 LÆRINGSTILER:

4 STILER FOR Å FORMATERE INFORMASJON

VI HAR ALLE 4 LÆRINGSTILENE I OSS, MEN HAR EN PREFERERT MÅTE Å TA IMOT OG BEHANDLE INFORMASJON PÅ.

NÅR VI TREFFER MED VÅR KOMMUNIKASJON HAR VI KLART Å MØTE DEN PREFERETE LÆRINGSSTILEN MED DET VI SIER..............

Vi husker eksempelet med Office 365

Endringsordre kunne ses på som en mulighet - det viste oss at det er viktig å få andres synspunkter.

FORVENTNINGSAVKLARING - KANSKJE DEN VIKTIGSTE FAKTOREN FOR Å OPPNÅ SUKSESS I LEVERANSER!

Åpne og avklarende spørsmål i 5 trinn

  1. Sett rammer med – hvorfor, hva, hvordan og hva så, TENK I 4MAT
  2. Hva forventer kunden – La kunden selv fortelle
  3. Hva er vår forventning til kunden? - Få kunden til å fortelle hva de tror du som leverandør forventer.
  4. Bekrefte det som er korrekt og tilføy det som ikke kommer frem
  5. Oppsummer SKRIFTLIG - Det skaper tillit, troverdighet, tydelighet og fungerer som en kontrakt på gjensidige forventninger.

DET DU TRENER PÅ BLIR DU GOD TIL

I PRESENZA GLØDER VI (FORTSATT)FOR Å UTVIKLE MENNESKERS TALENTER. VI HAR ERFART AT MENNESKER SOM GJØR MER AV DET DE ER GODE TIL FÅR MER ENERGI, SKAPER STØRRE ENGASJEMENT OG OPPNÅR ENDA BEDRE RESULTATER.

Per Kristian Johnsen
Ikke la kunnskapen som dere fikk i workshop'en gå i glemmeboka. Altfor mye god kunnskap har forvitret over tid - selv om den ble ansett som nyttig og relevant på det tidspunktet vi fikk den. (Egen erfaring dette naturligvis...)
Endringer er som sagt ingen quick fix - få det inn som en del av ATEA dna'et,

FORTSATT MASSE LYKKE TIL!

Eller ring oss på telefon 950 62 435 - 906 00 662

Credits:

Created with images by entirelysubjective - "Exclamation mark or question mark?"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.