Loading

KA1: AKREDITIRANE ORGANIZACIJE U OBRAZOVANJU ODRASLIH SAVJETI ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA KA121-ADU

Organizacije nositeljice Erasmus akreditacije u području obrazovanja odraslih za prijavu projekta u Ključnoj aktivnosti 1 trebaju ispuniti online obrazac KA121-ADU. Obrazac je dostupan na sljedećoj poveznici. Budite pažljivi pri odabiru, kako biste izabrali ispravan obrazac koji odgovara području i aktivnosti za koju se vaša organizacija prijavljuje.

Zelenom strelicom označen relevantni prijavni obrazac i ikona za prijavu (Apply)

Jednom kada započnete s procesom ispunjavanja uneseni podaci se automatski spremaju, a obrazac je dostupan za uređivanje sve do konačnog podnošenja, najkasnije do 11. svibnja 2021. u 12:00 sati po briselskom vremenu. Naravno, obrazac je u svakom trenutku moguće sačuvati kao nacrt pritiskom na plavu ikonu PDF u gornjem desnom kutu obrasca.

Ikona za preuzimanje nacrta obrasca na računalo u PDF obliku

Unaprijed vas obavještavamo da će online sustav ponekad imati poteškoća te prijavi možda nećete moći uvijek pristupiti. Stoga, kako biste imali dovoljno vremena za uređivanje prijave i na vrijeme ju predali u sustav, ne čekajte posljednji dan za njezino podnošenje.

Nakon što otvorite relevantni prijavni obrazac KA121-ADU, krenite redom s ispunjavanjem prijave, slijedeći izbornik na lijevoj strani obrasca u kojem su vidljivi svi dijelovi prijave koje je potrebno ispuniti. Određeni ispunjeni dijelovi obrasca uvjetuju otvaranje novih dijelova, a određeni segmenti automatski se popunjavaju unosom podataka u neki od prethodnih dijelova prijave. Sva polja označena crvenom zvjezdicom obavezna su za unos traženih podataka. Kada dio obrasca ispunite u cijelosti u izborniku će se pojaviti zelena kvačica.

ACCREDITATION

U prvom dijelu prijave potrebno je upisati Identifikacijski broj organizacije (OID), nakon čega će se ostala polja s podacima organizacije automatski popuniti. Unosom OID broja, sustav će prepoznati radi li se o akreditaciji za individualnu organizaciju ili o koordinatoru konzorcija, što će utjecati na polja za unos podataka u dijelu Participating Organisations.

Također trebate iz padajućeg izbornika unijeti trajanje projekta od 15 mjeseci, budući da je to početno trajanje svakog projekta koji se prijavljuje u okviru akreditacije.

Prikaz izbornika prijavnog obrasca, ikona za spremanje nacrta i obavezna polja unosa u dijelu Accreditation

PARTICIPATING ORGANISATIONS

Klikom na Participating Organisations, u slučaju akreditacije za individualnu organizaciju, naći ćete već popunjena polja Applicant details, a obavezni ste unijeti ime zakonskog zastupnika koji potpisuje Izjavu časti (Declaration on Honour).

U slučaju akreditacije dodijeljene konzorciju, sve organizacije prije podnošenja prijave trebaju registrirati organizacije na portalu za sudionike (Organisation Registration System) kako bi organizaciji bio dodijeljen OID broj koji se unosi u prijavni obrazac. Registracija organizacija izvršava se samo jednom i nije ju potrebno ponavljati pri budućim prijavama projekata, stoga već registrirane organizacije mogu na portalu provjeriti točnost informacija i preuzeti OID broj.

U obrazac je potrebno unijeti podatke za sve organizacije članice konzorcija: koordinatora konzorcija (Applicant organisation) i članice konzorcija (Consortium members).

Potrebno je također unijeti sve podatke s obzirom na traženo u granama izbornika npr. unos podataka o osobama u dio Associated persons. Za dodavanje članice konzorcija kliknite na plavu ikonu Add a consortium member.

Dio izbornika za obavezne podatke o članicama konzorcija i ikona za dodavanje članica

ERASMUS PLAN

Dio prijave Erasmus plan koji se sastoji od ciljeva (Objectives) i planiranih aktivnosti (Planned activities) automatski se popunjava podacima iz inicijalne prijave za Erasmus akreditaciju, sukladno odobrenoj prijavi, odnosno Obavijesti o rezultatima koju su akreditirane organizacije zaprimile te njihovoj Izjavi o prihvaćanju Erasmus akreditacije.

ACTIVITIES

U ovom dijelu prijave dajete informacije o aktivnostima mobilnosti koje planirate organizirati i iznosu EU financiranja koje tražite za njihovu provedbu. Na samom početku izbornika u dio List of Activities iz padajućeg izbornika odaberite jednu ili više vrsta aktivnosti koje planirate provesti projektom. Možete odabrati niz različitih vrsta aktivnosti, s obzirom na sudionike mobilnosti koje planirate uključiti u projekt: osoblje i/ili odrasle polaznike s manje mogućnosti (uključujući nižu razinu vještina).

Moguće vrste aktivnosti za osoblje su tečajevi i treninzi, praćenje rada i/ili aktivnosti poučavanja i osposobljavanja, dok vrste aktivnosti za odrasle polaznike s manje mogućnosti obuhvaćaju individualne i/ili grupne mobilnosti. Također postoje tzv. ostale aktivnosti u okviru kojih je vaša organizacija domaćin te možete pozvati stručnjake i/ili primiti sudionike koji se školuju u nastavnom području ili su nedavno diplomirali (do 12 mjeseci od stjecanja diplome). Detaljnije informacije o vrstama aktivnosti i polaznicima u području obrazovanja odraslih pronađite u relevantnom poglavlju Vodiča kroz Erasmus+ program (od 104. stranice nadalje).

Kako funkcionira potraživanje iznosa? Brojke koje ovdje navedete koristit će se kod procjene zatraženog budžeta te služe kao vaše zadane vrijednosti u provedbi projekta. Ako Agencija za mobilnost i programe EU nije u mogućnosti dodijeliti budžet svim zatraženim aktivnostima, vrijednosti uključene u vaš Sporazum bit će prilagođene. Na kraju razdoblja određenog Sporazumom vaši rezultati bit će evaluirani temeljem vrijednosti potvrđenih Sporazumom. Stoga je vrlo važno što realnije zadavanje vrijednosti i potraživanje troškova u prijavi, nasuprot planu.

Istovremeno, fleksibilnost je važna karakteristika sistema akreditacije. Tijekom provedbe projekta, broj sudionika i trajanje aktivnosti može se promijeniti i prilagoditi. Temeljni princip koji trebate imati na umu jest da uvijek trebate ponuditi jasno obrazloženje vaših izbora koji trebaju biti u skladu s ciljevima vašeg Erasmus plana.

U dijelu List of Activities iz padajućeg izbornika odaberite vrste aktivnosti koje planirate provesti i popunite sva polja u tablici brojem sudionika i trajanjem svake aktivnosti koju ste odabrali (ukupan broj dana za sve sudionike). Dodatno, možete odabrati broj osoba u pratnji (npr. asistenti osobama s invaliditetom, kvalificirano osoblje organizacije u slučaju grupnih mobilnosti odraslih polaznika i sl.) kao i pripremni posjet kada je to potrebno. Pripremni posjet može se održati u organizaciji primateljici prije početka mobilnosti. Međutim, imajte na umu važne napomene u Vodiču kroz program Erasmus+: pripremni posjet mora biti jasno obrazložen i služiti tome da poboljša uključivost, raspon i kvalitetu mobilnosti. Na primjer, pripremni posjet može biti organiziran da bi se bolje pripremile mobilnosti sudionika s manje mogućnosti, počelo raditi s novom partnerskom organizacijom ili pripremile mobilnosti dugog trajanja. Pripremni posjet ne može se organizirati za pripremu tečaja ili treninga za osoblje.

Obratite pažnju na horizontalnu pomičnu traku kako biste ispunili sva polja koja vam možda neće biti vidljiva bez dodatnog pomicanja trake u desnu stranu. Aktivnosti možete dodavati pritiskom na plavu ikonu Add an activity.

Horizontalna pomična traka i ikona za dodavanje aktivnosti

U dijelu Activity type upišite planirani broj sudionika s manje mogućnosti, broj sudionika koji sudjeluju u tzv. blended mobilnostima (aktivnosti koje kombiniraju fizičke mobilnosti i virtualnu komponentu) i broj sudionika koji koriste opciju okolišno održivog načina putovanja (Green travel). Zeleno putovanje (Green travel) definira se kao putovanje na kojem se veći dio puta koriste prijevozna sredstva s niskom razinom emisija (npr. autobus ili vlak). Ove informacije također će se koristiti kod procjene zatraženog budžeta te služe kao vaše zadane vrijednosti u provedbi projekta i postaju dio Sporazuma.

U dijelu Exceptional cost and inclusion support for participants, ako je navedeno primjenjivo s obzirom na vaš projekt, iz padajućeg izbornika izaberite kategoriju troška i tip aktivnosti te navedite broj sudionika za koji se traži izvanredni trošak, opis i pojašnjenje potrebe te procjenu troška. Novu kategoriju troška, ako je potrebna, dodajete pritiskom na plavu ikonu Add a cost item.

Primjer polja za unos izvanrednih troškova

ANNEXES

U ovaj dio prijavnog obrasca (Privitci) obavezno prilažete dokument naziva Declaration on Honour (Izjava časti), a u slučaju konzorcija i Mandates (Mandatna pisma). Izjavu časti i Mandatna pisma (ako je primjenjivo) najprije preuzimate na svoje računalo pritiskom na pripadajuće ikone Download, a nakon što ih ispunite sukladno uputama, potrebno ih je skenirati i učitati u sustav pritiskom na plave ikone Add Declaration on Honour odnosno Add Mandate.

Izjava časti mora sadržavati potpis zakonskog predstavnika organizacije, datum i mjesto potpisa te pečat organizacije.

Svaka članica konzorcija treba potpisati Mandatno pismo s koordinatorom konzorcija, a dokument potpisuje zakonski predstavnik organizacije članice konzorcija. Mandatnim pismom se, između ostalog, daje privola koordinatoru konzorcija da u ime članice konzorcija prijavi projekt, potpiše Sporazum o financiranju i raspolaže dodijeljenim sredstvima koja raspodjeljuje među članicama konzorcija, sukladno predviđenom planu i realnim troškovima projekta.

Moguće je, iako nije obavezno, priložiti dodatne dokumente koje smatrate relevantnima za prijavu. Pri tome jasno imenujte dokumente, izbjegavajući kratice i šifre. Sustav podržava učitavanje najviše 10 privitaka. Pojedini privitak može biti veličine do 15 MB, dok ukupna veličina svih učitanih privitaka može biti najviše 100 MB.

Ikone za preuzimanje i prilaganje Izjave časti, Mandatnih pisama i drugih dokumenata po izboru

CHECKLIST

Na kraju, prije nego što predate prijavu, označite polja u check-listi koja vas podsjeća da provjerite sljedeće: 1. prijava ispunjava kriterij prihvatljivosti naveden u Vodiču kroz program Erasmus+; 2. sva relevantna polja u prijavi su popunjena.

Pažljivom provjerom prijave koja je u cijelosti ispunjena (sve kategorije u izborniku označene su zelenom kvačicom) i označavanjem polja u check-listi došli ste do kraja online obrasca te možete predati projektnu prijavu pritiskom na plavu ikonu Submit u gornjem desnom kutu online obrasca.

Popunjena check-lista i ikona za slanje prijave (Submit)

Još jednom podsjećamo: dobro je predati prijavu prije zadnjeg dana roka za predaju, zbog mogućih tehničkih poteškoća online sustava kao posljedice povećanog online prometa istodobnim slanjem prijava većeg broja prijavitelja.

DODATNE INFORMACIJE

U slučaju potrebe proučite dodatne tehničke upute vezane za ispunjavanje online obrasca.

Online obrazac KA121-ADU za prijavu projekta u Ključnoj aktivnosti 1 u području obrazovanja odraslih za organizacije nositeljice Erasmus akreditacije dostupan je ovdje.

Vodič kroz program Erasmus+ na engleskom i hrvatskom jeziku. U slučaju razlike, prednost pred informacijama iz ovih uputa imaju informacije objavljene u Vodiču.

SRETNO S PRIJAVOM!