การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Make a differnt project

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ

นาย นัทธพงศ์ โพธิ์สิทธิ์ 570112010089

จัดทำโดย

นาย กฤษศิลา สุธนนุกูลธรรม 570112010013

เสนอ

อาจารย์ สุชาวดี เดชทองจันทร์

ความเป็นมาในการพัฒนา

เนื่องจากปัจุบันเป็นผู้ที่ใช้เงินสิ้นเปลืองเเละติดเที่ยวการคืนในที่อโคจร ทำให้ตื่นสายเเล้วมาเรียนสาย อีกทั้งยังไม่มีเวลาให้กับครอบครัว งานส่งไม่ครบจึงหาเเนวทางในการพัฒนาเรื่องนี้ ให้ดีขึ้นเเละมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้น

สภาพก่อนการพัฒนา

 1. เที่ยวกลางคืนในที่อโคจร
 2. ใช้เงินสิ้นเปลือง
 3. ไม่มีเวลาให้ครอบครัว
 4. มาเรียนสาย

เป้าหมายในการพัฒนา

 • เที่ยวกลางคืนในที่อโคจรน้อยลง
 • มีเวลาให้ครอบครัว
 • มีเงินเก็บ
 • มาเรียนครบทุกคาบ

วิธีการพัฒนา

 1. ค่อยสังเกตพฤติกรรมเเละตักเตือนพฤติกรรม ทุกๆวัน
 2. เรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น ถ้าไปเที่ยวทุกวันเเล้วเงินหมดจะทำให้ไม่มีเงินใช้ในวันถัดไป
 3. มีการทำกิจกรรมในครอบครัว เช่น ทำงานบ้าน ทำกับข้าว ร่วมกันกับครอบครัว
 4. ติดตามการเข้าเรียนอย่างต่อเนื่อง

ผลจากการพัฒนา

 1. เที่ยวในที่อโคจรน้อยลง
 2. มีการทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น ทำจิตอาสา
 3. ใช้เงินประหยัดขึ้นทำให้มีเงินเก็บ
 4. มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้น
 5. เข้าเรียนสม่ำเสมอ

ปัญหาในการพัฒนา

ดื้อ ไม่มีความกระตือรือร้น ต้องโทรปลุกเเละตักเตือนอยู่ตลอดเวลา

สิ่งที่ทำให้การพัฒนาประสบความสำเร็จ

 1. ความห่วงใยของครอบครัว
 2. การไม่มีเงินออกข้างนอก
 3. การรับฟังจากคนรอบตัว
 4. มีความสนใจกับค่าของเงินมากขึ้น

Credits:

Created with images by congerdesign - "cat cat face sleep" • Muffet - "over and underexposed" • cocoparisienne - "sunset evening sky nature" • flowshan - "clouds on the world sky cloud" • FelixMittermeier - "sunset panorama sky" • muan-jai - "Prachaup Kiri Khan" • MichaelGaida - "skyline architecture city view"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.