Softpaleo Een weekend in barcelona

Heerlijk weekend, prima gegeten. Uiteraard Tapas en vis. De vraag is of Spaans eten ook #Softpaleo is? Ondanks voldoende eiwit (vis en vlees), en voldoende vet (prima) en dat de porties klein zijn (uitstekend), valt er wel wat op te merken : relatief weinig groente, relatief veel carbs (fruit, brood, pasta rijst). Het is mogelijk om #softpaleo te eten in Spanje, maar typisch Spaans is niet #Softpaleo

Vissoep op het vliegveld.

Ceasers salad op het vliegveld

Maar wat uiteindelijk ook #softpaleo is? Ontspannen, relexen en ontstressen!

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.