Hospitering Creo 2017 Av Amalie, Baard og aleks. Foto: amalie strømmen vatne

Elevene fikk se en liten filmsnutt
Videosnutt
Videosnutt
Snakk om filmen
Snakk om filmen
Etter filmsnutten fikk elevene en oppgave
Oppgaven gikk ut på å komme opp med en leke og hvordan de skulle markedsføre og selge leken.
Gruppearbeid
Så presenterte hver elev sin ide
Tilbakemelding
Info
Intervju med Eline Sperre
Intervju med Emilie Gjøsund og Emma Austnes
Created By
Amalie S Vatne
Appreciate

Credits:

Amalie S Vatne

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.