LEARN TO FLY narongrit wongpimol 5704600010

เลือกใช้ฟอนต์ เรียบง่าย มองผ่านๆก็สามารถรู้เรื่อง,เลือกใช้สีเทาเพราะพื้นหลังสีดำ ทำให้สีเป็นโทนเดียวกันนะ
ใช้ฟอร์นภาษาไทยที่ไม่สวยที่มันไม่เข้ากับภาษาอังกฤษเลยและสีของงานก็ดูธรรมดาใครก็มีได้งานเลยดูไม่โดดเด่นงานชิ้นหลังๆจะแน่เรื่องสีและฟอร์น
สนใจเรื่องกางเกงยีนส์อยู่แล้วละชอบเพราะกางงเกงยีนใส่ได้ตลอดและมีความทนยิ่งเก่ายิ่งคราสสิกแลละถ้ารูปประวัติและความเป็นมาทำให้สนใจเพิ่มมากขึ้น
Concept ห้องน้ำสีขาว : รณรงค์เพื่อไม่ผู้ที่มาใช้ห้องน้ำนั้นทำห้องน้ำสกปรกและช่วยกันดูแลรักษา
งานดีขึ้นจากแรกๆเพราะการใช้สีที่ตัดกันทำให้ดูน่าสนใจ
Cover page Facebook การใช้สีและการวางตำแหน่งของรูปภาพ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.