Natura morta Haikús

Natura morta,
fruites de colors,
sentiment joiós.

(RAFFY)

SENTO LA NATURA

SE M'OMPLE EL COR

EM TRANQUIL·LITZO DE COP.

(Roger)

Pep i natura,
dibuix i realitat
mirada i sentiment avivat.
(TATIANA)
Natura morta
un treball molt potent
un esforç ardent.

(Andreu R)

ENTRE FULLES VERDES

I GROGA ESPESSOR

NEIX UN SENTIMENT INTERIOR.

(Marc V)

Created By
HortambCor Eiximenis
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.