YOGA การฝึกโยคะ

ประวัติของโยคะ

โยคะ (Yoga) ถือกำเนิดในประเทศอินเดียเมื่อหลายพันปีที่แล้ว (2000 ปีก่อนคริสต์ศักราช) โยคะ เป็นการรวมกาย จิต และวิญญาณ ให้เป็นหนึ่งเดียว การฝึกโยคะเป็นกระบวนการสำหรับฝึกกาย ฝึกการหายใจ และฝึกจิตให้มีความจดจ่อกับเรื่องลมหายใจเข้าออก อันจะนำไปสู่การมีสมาธิที่ดีขึ้น การฝึกโยคะมี 4 ประเภท คือ กรรมโยคะ ภักติโยคะ ญาณโยคะ ราชโยคะ และโยคะดั้งเดิมมีสูตรของการฝึกโยคะ 8 ประการ

โยคะ (Yoga) หมายถึง การรวมกาย จิต และวิญญาณ ให้เป็นหนึ่งเดียว การฝึกโยคะเป็นกระบวนการสำหรับฝึกกาย ฝึกการหายใจ และฝึกจิตให้มีความจดจ่อกับเรื่องลมหายใจเข้าออก อันจะนำไปสู่การมีสมาธิที่ดีขึ้น ในแง่ปฏิบัติต้องรวมสามอย่างเข้าด้วยกัน คือ การเคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ การประสานลมหายใจเข้าออกกับการเคลื่อนไหว และมีจิตสงบนิ่งในขณะที่เคลื่อนไหว

การฝึกโยคะ 8 ประการ

1. ยามะหรือศีล 5 (มาตรฐานทางศีลธรรมแห่งธรรมชาติของสากลจักรวาล)

2. นิยามะหรือวินัย 5 (ความอดทน สันโดษ ชำระกายใจให้บริสุทธิ์ หมั่นศึกษาตนเอง และมีศรัทธา) พฤติกรรมของส่วนบุคคล

3. อาสนะหรือการดูแลร่างกาย จัดและปรับสมดุลให้ระบบต่าง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนการเตรียมพร้อม ฝึกท่าอาสนะ ปิดท้ายด้วยการผ่อนคลาย (การฝึกโยคะในท่าต่างๆ)

4. ปราณยามะหรือการฝึกลมหายใจ เริ่มด้วยเข้าใจระบบหายใจของตนเอง มีสติรู้ลมหายใจของตนเองตลอดเวลา ควบคุมลมหายใจ หายใจช้าลงและลมหายใจสงบ (การบังคับการหายใจ การบังคับลมปราณหรือการฝึกลมปราณ)

5. ปรัทยาหาระหรือสำรวมอินทรีย์ เป็นการควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การควบคุมความรู้สึก)

6. ธารณะหรือการเพ่งจ้อง เป็นการฝึกอบรมจิตให้นิ่ง จิตนิ่งเป็นจิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นจิตที่สามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วง (พลังแห่งความสนใจ)

7. ฌาน การฝึกอบรมจิตสม่ำเสมอทำให้จิตมีคุณภาพสูงขึ้น ๆ จนถึงขั้นฌาน คือสามารถจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเพียงเรื่องเดียว เป็นจิตดื่มด่ำอยู่ในสิ่งทีก่ำลังทำ เป็นจิตที่รู้เห็นตามความเป็นจริง (ความสงบเงียบแห่งสมาธิ)

8. สมาธิเป็นผลสูงสุดที่ได้จากการฝึกโยคะ จิตสมาธิในแง่โยคะคือ จิตที่มีความเป็นหนึ่งเดียว (การอธิษฐานและการครุ่นคิด)

หลักการฝึกโยคะ

1. หายใจแบบโยคะให้ถูกต้อง : หายใจเข้า - ท้องพอง, หายใจออก - ท้องแฟบ ฝึกท่าแต่ละท่า ช้าๆ เป็นจังหวะที่ลงตัว ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ตามข้อจำกัดธรรมชาติร่างกายของแต่ละบุคคล อย่าฝืนเกินไป เช่น ยืดตัวมากเกินไป เกร็งเกินไป ตึงมากไป บิดมากเกินไป การกำหนดจิต ( Concentration ) ให้เป็นหนึ่งเดียวกับการฝึกโดยไม่วอกแวก จะทำให้จิตสงบเข้าถึงสมาธิได้ดี ขึ้น ห้ามแข่งขัน หรือคุยกันระหว่างการฝึก ควรอดทนและขยันฝึกเป็นประจำควรฝึกอย่างน้อย อาทิตย์ละ 3 - 4 ครั้ง 4. หยุดพักและผ่อนคลาย หลังแต่ละท่าฝึก ( Pause & Relax ) ให้หายใจเข้า - ออก ช้า ๆ ลึก ๆ 6-8 รอบ เพื่อคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ และทำให้การเต้นของหัวใจปรับเข้าสู่สภาวะปกติก่อนที่ จะฝึกท่าต่อไป
โยคะอาสนะ หมายถึง การนิ่ง ท่าของร่างกายที่นิ่ง เป็นสภาวะนิ่ง เป็นแบบรับ passive ความตึงของกล้ามเนื้อค่อย ๆ ผ่อนคลาย เป็นการเหยียดมากกว่าเกร็งที่เน้นที่การประสานของประสาทกับกล้ามเนื้อ. เป็นการเรียนรู้ส่งิ ที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ใช้ความรู้สึกภายในเป็นตัวนำ พัฒนาอวัยวะภายในทรวงอกและอวัยวะภายในช่องท้อง บริเวณแขน ขา พิจารณามนุษย์อย่างเป็นองค์รวม ช่วยรักษาสมดุลของทั้งร่างกาย กระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติที่รับผิดชอบด้านการผ่อนคลาย อาสนะเป็นการใช้แรงน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีการฝืนแต่อย่างใด ลดการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้งห้า เป็นกิจกรรมที่ใช้ “ความรู้สึก”เป็นตัวนำ ให้ความสำคัญที่จิต
การฝึกโยคะสามารถทำได้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย

การฝึกโยคะ สุริยนมัสการ

ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 1. ช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น 2. ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับข้อต่อต่าง ๆ 3. ช่วยแก้ไขทรวดทรง (Posture) ให้ดูดีขึ้น 4. ช่วยผ่อนคลายและลดความตึงเครียดที่เกิดจากการ ทำงาน 5. ช่วยทำให้สมาธิดีขึ้น

นางสาววิลาสินี วัชรปิยานันทน์ 595161030018

Credits:

Created with images by Alliance Russe - "yoga" • ariane_hunter - "Yoga" • jesslef - "yoga blue sky pose" • Nicholas_T - "Windmill" • jesslef - "yoga blue sky nature" • DaMongMan - "Tree at the lake..."

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.