Loading

Yhteisöllinen Oppiminen ja ONGELMANRATKAISU Osana tulevaisuuden taitoja

Mitä ovat tulevaisuuden taidot?

Mitä kaikkea koulussa tulisi oppia?

Fokus yhteisölliseen oppimiseen ja ongelmanratkaisuun

Mitä taitoja ongelman ratkaisuun ryhmässä tarvitaan?

Miten yhteisöllistä oppimista arvioidaan?

Yhteisöllistä oppimista opettamassa.

ATC21S

MITÄ OVAT TULEVAISUUDEN TAIDOT?

"IHMISENÄ KASVAMINEN, OPISKELU, TYÖNTEKO SEKÄ KANSALAISENA TOIMIMINEN NYT JA TULEVAISUUDESSA EDELLYTTÄVÄT TIEDON- JA TAIDONALAT YLITTÄVÄÄ JA YHDISTÄVÄÄ OSAAMISTA." (Opetushallitus, 2014)

Lue lisää:

MITÄ KAIKKEA KOULUSSA TULISI OPPIA?

...vai jotain ihan muuta?

TIETO, TAITO, ASENNE, ARVOT JA ETIIKKA

Tulevaisuuden taitoja on määritelty monella eri tapaa ja erilaisista lähtökohdista. Samaa mieltä ollaan siitä, että koulun on tärkeä opettaa luku- ja laskutaidon lisäksi paljon muutakin. Neljä teemaa, joiden alle tulevaisuuden taidot on jaettu ovat:

1. Ajattelun taidot

2. Työskentelyn taidot

3. Työvälineiden hallinta

4. Kansalaisena maailmassa

Lue lisää:

FOKUS YHTEISÖLLISEEN OPPIMISEEN JA ONGELMANRATKAISUUN

Learning to collaborate, collaborate to learn.
 • Yhteisöllinen oppiminen ja ongelmanratkaisu ovat tietoyhteiskunnan tapoja työskennellä.
 • Yhteisöllinen oppiminen parhaimmillaan opettaa perustelemaan, kuuntelemaan, kyseenalaistamaan, pohtimaan ja selittämään omaa ja toisten ajattelua.
 • Yhteisöllinen ongelmanratkaisu vaatii ryhmän jäseniltä ponnistelua yhteisen tavoitteen eteen.
 • Ryhmät eivät luontaisesti saavuta täyttä potentiaaliaan.
 • Ongelmia syntyy, mikäli ajatusten jakaminen, motivaatio tai tunteet eivät kohtaa.
 • Vuorovaikutustaidot vaativat opettamista ja opettelua.

Lue lisää:

MITÄ TAITOJA ONGELMAN RATKAISUUN RYHMÄSSÄ TARVITAAN?

Hesse ym. 2015.

Lue lisää

MITEN YHTEISÖLLISTÄ OPPIMISTA ARVIOIDAAN?

Arviointi ei ole toiminnan päätepiste, vaan välietappi.
 • Taidot ovat jatkumo, jossa voidaan aina kehittyä.
 • Kokonaisuutta voidaan arvioida osien kautta.
 • Arvioinnin välineinä opettajan havainnointi, oppilaiden vertais- ja itsearviointi.
 • Koska vuorovaikutus tapahtuu usein teknisten laitteiden välityksellä, arviointiin on järkevää käyttää samaa tekniikkaa.
 • Teknologialla voidaan kerätä ja analysoida toiminnan jälkiä.
 • Pisa 2015 mittasi ensimmäisen kerran yhteistoiminnallista ongelmanratkaisua kansainvälisessä vertailussa.
 • Opettajien työkaluksi yhteisöllisen ongelmanratkaisun arvioinnissa on kehitetty mm. ATC21S.

Työväline havainnoinnin avuksi (ATC21S)

Lisää arvioinnista ja oppimisanalytiikasta:

Lue lisää:

.

YHTEISÖLLISTÄ oppimista OPETTAMASSA

Mikä muuttaa "ryhmätyön" yhteisölliseksi oppimiseksi?

 • Myös työskentelylle pitää asettaa tavoitteita ja sitä pitää ohjata.
 • Yhteisöllistä työskentelyä voidaan vaiheistaa ja strukturoida ryhmien muodostamisesta, ryhmän toimimiseen ja ongelman ratkaisemiseen.
 • Toisaalta liiallinen ohjaus vähentää vuorovaikutuksen aitoutta ja tehtävän haastetta.
 • Ohjaus ja struktuuri oppilaiden osaamisen tason mukaan.

Opettajan rooli siirtyy opettamisen keskiöstä oppimista ohjaavaksi.

 • Motivoivien ja sopivan haastavien tehtävien luominen.
 • Ryhmän työskentelylle asetettujen tavoitteiden seuraaminen ja tukeminen
 • Ohjaaminen etsimään vastauksia ryhmän sisältä.
 • Tarvittaessa sopivien vaihtoehtojen kokeiltavaksi tai tutkittavaksi tarjoaminen.

Ryhmässä:

 • Sovitaan yhdessä tavoitteet ja säännöt toiminnalle, sekä arvioidaan niiden toteutumista (sosiaalisten taitojen kehittäminen).
 • Harjoitellaan ja vaaditaan tiedon jakamista, perustelua ja kyseenalaistamista (kognitiivisten taitojen kehittäminen).

Pedagogisia malleja yhteisölliseen työskentelyyn:

Lue lisää:

ATC21S

Arviointityökalu yhteisölliseen ongelmanratkaisuun oppilaille ja opettajalle

ATC21S on yhteisöllisen ongelmanratkaisun arviointityökalu, jossa oppilaspari ratkaisee verkon välityksellä yhteisiä ongelmia ja tietokone pisteyttää sekä kognitiivista, että sosiaalista osaamista tehtyjen ratkaisujen ja käydyn keskustelun perusteella.

 • Ongelmanratkaisun taitoa arvioidaan tehtävien ratkaisuun ja tiedonrakenteluun liittyvien kognitiivisten prosessien kautta.
 • Yhteistyötaitoja arvioidaan tutkimalla tehtävien tekemisen aikana käytyä keskustelua ja prosessien laatua (osallistuminen työskentelyyn ja keskusteluun).
 • Oppilas saa tuloksena henkilökohtaisen arvion tämän hetken kognitiivisista ja sosiaalisista taidoistaan.
 • Opettaja saa luokastaan, sekä koko luokkaa koskevan yhteenvedon, että jokaisen henkilökohtaisen osaamisraportin, jossa sosiaaliset ja kognitiiviset taidot sillä hetkellä on arvioitu erikseen.

Osaamisen arviointia ajatellaan kehittyminen kannalta. Missä kohtaa osataidoissa ollaan nyt ja mitä on mahdollista oppia seuraavaksi?

Lue lisää:

ATC21S. Professional Development Modules 1-5.

Lähteet:

Ahonen, K. & Kankaanranta, M. 2015. Introducing Assessment Tools for 21st Century Skills in Finland. Teoksessa P. Griffin & E. Care. Assessment and teaching of 21st century skills: Methods and approach (pp. 37– 56). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9395-7_2

Binkley, M., Erstad,O., Herman, J., Raizen,S., Ripley,M., Miller-Ricci,M. & Rumble, M. 2012. Defining Twenty-First Century Skills. Teoksessa: Griffin, P., McGaw, B.,& Care, E. (2012). Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2324-5_2

Care E., Kim H. 2018. Assessment of Twenty-First Century Skills: The Issue of Authenticity. Teoksessa: Care E., Griffin P., Wilson M. Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Educational Assessment in an Information Age. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65368-6_2

Funke J., Fischer A., Holt D.V. 2018. Competencies for Complexity: Problem Solving in the Twenty-First Century. Teoksessa: Care E., Griffin P., Wilson M. Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Educational Assessment in an Information Age. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65368-6_3

Gillies, M. 2014. The teacher's role in promoting dialogic talk in the collaborative classroom. Teoksessa Rutherford, S. Collaborative learning: Theory, strategies, and educational benefits. New York: Nova Publishers. https://novapublishers.com/shop/collaborative-learning-theory-strategies-and-educational-benefits/

Graesser A., Foltz P., Rosen Y., Shaffer D., Forsyth C., Germany M. 2018. Challenges of Assessing Collaborative Problem Solving. Teoksessa: Care E., Griffin P., Wilson M. Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Educational Assessment in an Information Age. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65368-6_5

Griffin P., Care E. 2015. The ATC21S Method. Teoksessa: Griffin P., Care E. Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Educational Assessment in an Information Age. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9395-7_1

Hesse, F., Care, E., Buder, J., Sassenberg, K., & Griffin, P. 2015. A framework for teachable collaborative problem-solving skills. Teoksessa: P. Griffin & E. Care. Assessment and teaching of 21st century skills: Methods and approach (pp. 37– 56).Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9395-7_2

Häkkinen, P., Järvelä, S., Mäkitalo-Siegl, K., Ahonen, A., Näykki, P., & Valtonen, T. 2017. Preparing teacher-students for twenty-first-century learning practices (PREP 21) : a framework for enhancing collaborative problem-solving and strategic learning skills. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 23 (1), 25-41. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/54808/tttpaccepted.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Häkkinen, P. 2005. Yhteisöllisen oppimisen teoriasta perusteita verkko-oppimisen käytäntöön. http://tievie.oulu.fi/verkkopedagogiikka/luku_7/yhteisollinen_oppiminen.htm

Järvelä, S. Oppimisen teoriasta, opettamisen malleihin. Luentoesitys. https://docplayer.fi/23993464-Oppimisen-teoriasta-opettamisen-malleihin-prof-sanna-jarvela.html

OECD. 2013. Draft PISA 2015 collaborative problem solving framework. https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Collaborative%20Problem%20Solving%20Framework%20.pdf

Opetushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Määräykset ja ohjeet 2014: 96. https://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

PISA 15. Yhteistoiminnallisen ongelmanratkaisun arviointi. https://minedu.fi/documents/1410845/4085481/YOR.pdf/8d1239fa-3d5b-4c3b-8344-d054ea4800b4/YOR.pdf.pdf

Wilson M., Bejar I., Scalise K., Templin J., Wiliam D., Irribarra D. 2012. Perspectives on Methodological Issues. Teoksessa: Griffin P., McGaw B., Care E. Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-2324-5_3

Woods K., Mountain R., Griffin P. 2015. Linking Developmental Progressions to Teaching. Teoksessa: Griffin P., Care E. Assessment and Teaching of 21st Century Skills. Educational Assessment in an Information Age. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9395-7_14

Created By
OpenDigi Jyväskylä
Appreciate

Credits:

Created with images by MetsikGarden - "color desktop paper" • PrebenGammelmark - "antique classroom desk" • Samuel Zeller - "untitled image" • Feliphe Schiarolli - "untitled image" • NeONBRAND - "untitled image" • John Schnobrich - "untitled image" • MichaelGaida - "architecture railway station urban" • nattanan23 - "money profit finance" • jarmoluk - "hands friendship friends" • TeroVesalainen - "thought idea innovation" • TuendeBede - "library books dublin" • Pexels - "architecture book books"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.