CHANEL OPTICTRENDS By SILVIA

Sofisticada combinació de metall i acetat al frontal de formes rodones.

Model 3349Q

Detall de les varetes amb l'emblemàtica cadena tan present a les bosses de La Maison i adornades amb pell.

Created By
ÒPTIC Platja d'Aro
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.