FedEx Express บริการจัดส่งพัสดุเร่งด่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

FedEx Express เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดส่งพัสดุเร่งด่วนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีบริการจัดส่งสิ่งของมากมายหลายประเภทไปยังประเทศและดินแดนมากกว่า 220 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งเอกสาร พัสดุ และการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เรามีบริการจัดส่งที่ให้คุณกำหนดระยะเวลาและวันที่ต้องการให้พัสดุส่งไปถึงผู้รับ ได้รับการวางใจบริการที่ตรงเวลา รวดเร็ว และเชื่อถือได้ของเราสำหรับการจัดส่งพัสดุที่ต้องการ

ในฐานะบริษัทระดับโลก FedEx ปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพในความหลากหลายและตั้งใจที่จะพัฒนาพนักงานทุกคนเพื่อดึงศักยภาพสูงสุดของพวกเขาออกมา ฝ่ายบริหารเข้าใจดีว่า พนักงานที่ทุ่มเททำงานให้บริษัทอย่างเต็มที่คือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ FedEx ประสบความสำเร็จต่อไป นี่คือหัวใจสำคัญของปรัชญา พนักงาน - บริการ - ผลกำไร

เติบโตไปพร้อมกับ FedEx

FedEx ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพราะในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ พนักงานเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุด FedEx เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการสร้างแผนงานที่ยึดพนักงานเป็นศูนย์กลาง โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการติดต่อสื่อสารเชิงบวกภายในองค์กรและพัฒนาความสามารถของพนักงาน พนักงานทุกคนต่างให้คำมั่นว่าจะทำให้ทุกประสบการณ์ของ FedEx โดดเด่นและมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับ FedEx แผนงานสำคัญสำหรับพนักงานได้แก่ …

นโยบายการเลื่อนตำแหน่งในองค์กร ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของพนักงานในบริษัท พนักงานจะได้รับสิทธิในการสมัคร การพิจารณา และการคัดเลือกให้เข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ก่อนบุคคลภายนอก นโยบายนี้ยังสอดคล้องกับหลักการ P-S-P ของบริษัทด้วย

กระบวนการเปิดประตูต้อนรับ - เปิดโอกาสให้พนักงานได้ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารโดยตรงเพื่อแบ่งปันข้อมูล แสดงความคิดเห็น และผลตอบกลับให้ฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาต่อไป

ขั้นตอนปฏิบัติเพื่อรับประกันการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ช่วยรับประกันว่าบริษัทจะจัดการคำร้องเรียนของพนักงานอย่างเป็นกลางและเป็นธรรม

สำรวจ-แสดงความคิดเห็น-ดำเนินการ เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายบริหาร

ระบบเรียนรู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพและพัฒนาตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใด

โครงการมอบทุนการศึกษา ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่พนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าเรียนต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพใน FedEx

โครงการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารหรือ AiM (Advance into Management) เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาและเติบโตในตำแหน่งบริหารโดยใช้กระบวนการที่เน้นแนวคิดและทักษะสำหรับผู้นำ/ผู้บริหาร

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.