Democratische Republiek Congo Roosmarijn Heusinkveld, Alex Bruine de Bruin en Alisha van den Berg 3v3

-Wat​ ​is​ ​er​ ​aan​ ​de​ ​hand​ ​in​ ​Congo?

-Welke​ ​partijen​ ​zijn​ ​er​ ​in​ ​dit​ ​conflict?

-Waar​ ​in​ ​het​ ​land​ ​speelt​ ​het​ ​conflict?

-Wat​ ​is​ ​de​ ​rol​ ​van​ ​grondstoffen​ ​in​ ​het​ ​conflict?

-Welke​ ​rol​ ​spelen​ ​internationale​ ​organisaties​ ​in​ ​het​ ​conflict?

-Hoe​ ​kan​ ​het​ ​conflict​ ​opgelost​ ​worden?

Credits:

Created with images by Eric Fischer - "The World Showing British Empire in Red (1922)"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.