การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด.ญ.ณัฐวิภา ตันติธีรบูลย์ ป.4/5 เลขที่ 21

ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ ว่าหมายถึง “สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีประโยชน์สามารถสนองความต้องการของมนุษย์ได้ หรือมนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้ำ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน รวมทั้งกำลังจากมนุษย์ด้วย”

จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น และมีประโยชน์ต่อมนุษย์”

reuse คืออะไร

คือการนำกลับมาใช้ใหม่หรือใช้หลายๆครั้ง

ประหยัด

นักเรียนมีวิธีการช่วยทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้

1.นำสิ่งของกลับมาใช้ใหม่

2.ช่วยกันปลูกต้นไม้

3.ไม่ทิ้งขยะลงเเม่นํ้า

4.ช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังขยะ

5.ถ้ามีสิ่งของที่พังไปเเล้วให้นำมาซ่อมเเซมเเล้วกลับมาใช้ใหม่

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.