Mitt smultronställe

Elixia är gym, bredvid mitt hem. Jag tror att Elixia är mitt smultronställe. När jag gå till Elixia, jag stänga av mobilen. På veckoslutet jag gillar sova lång och den gå till Elixia. Där jag känna sig glad och pigg. Om jag känner sig stressad, jag gillar gå på gym. Jag kan bada bastu i Elixia också. Jag pratar med någon där varje dag.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.