MeetUp013 leren - delen - ontmoeten

MeetUps zijn niet alleen een plaats om te leren, maar vooral ook bedoeld om te delen en ontmoeten.

tijdens de koffiepauze willen we ook graag met elkaar in gesprek komen

Heb jij een idee, kennis, inzicht en deel je die graag met anderen?
of heb je een vraag?

Of een goed idee voor een volgende MeetUp013?

schrijf het op één van de flappen in de aula.

ga met elkaar in gesprek bij een flap die je aanspreekt

Rond de flappen ontstaan gesprekken. Schrijf steekwoorden van het gesprek op de flap. De flappen komen later op onze Facebook-pagina en helpen ons bij het organiseren van de volgende MeetUp013
Niets meer aan het gesprek toe te voegen? Maak gebruik van de "twee voeten"- regel: loop naar een andere flap en ontmoet!

tot woensdag!

Credits:

Created with images by Meditations - "agree agreement asian" • emdot - "coffee break with momdot" • Hoffnungsschimmer - "SHARING" • TeroVesalainen - "question mark why problem" • TeroVesalainen - "idea innovation imagination" • andrewlloydgordon - "brainstorm ideas notes" • pruzi - "sand reprint feet"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.