CNC-OPERATÖR vad är det?

CNC-operatörer arbetar på stora eller små företag inom tillverkningsindustrin. Man kan också vara anställd av bemanningsföretag och arbeta som inhyrd arbetskraft på ett företag.

CNC-operatören sköter datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer av främst trä, metall eller plast. Maskinerna programmeras utifrån olika underlag av operatören själv, vilket är vanligast, eller av särskilt anställda tekniker .Operatören har själv ansvar för sin produktion och korttidsplanering, liksom att hålla leveranstider, rapportera om produktionsresultat, göra kvalitetsprov, sköta enklare underhåll och reparationer samt att tillkalla specialister när detta behövs.

Thomas Olsson, VD, Åre Produktion, Jämtland

CNC-operatören riggar i allmänhet maskinen själv. Det betyder att man tar fram de verktyg och verktygshållare som ska användas samt ser till att dessa fixeras på rätt plats på Y-, X- eller Z-axeln i ett koordinatsystem. Operatören kan arbeta ensam med en maskin eller tillsammans med kolleger i en maskingrupp. Man övervakar anläggningen med hjälp av en dataskärm och ljudsignaler, inklusive hjälpanordningar och styrsystem.

Bild från Åre Produktion, Jämtland.

I gymnasieskolan finns lämplig yrkesutbildning inom det Industritekniska programmet med inriktningen Produkt- och maskinteknik. Verkstadsutbildning finns också vid företagsskolor vid större verkstadsföretag. Information om utbildningar inom detta område finns även på Teknikcollege. Lämplig utbildning kan även finnas inom Yrkeshögskolan. Som CNC-operatör kan man certifieras. Det finns certifikat på tre nivåer som kan utfärdas till personer med olika nivå på kunskaper inom yrket.

Du kan läsa mer om utbildningar på gymnasieinfo.se, eller läs mer på arbetsförmedlingen

Text cred: Arbetsförmedlingen

Created By
Thea Marlene Magnussen
Appreciate

Credits:

Åre Produktion

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.