Liki Maja Ropret

Pozdravljeni! Na tej spletni strani vam bom predstavila nekatere like. Pa si najprej za uvod in dvig razpoloženja zapojmo tole pesmico:

Trikotnik

Trikotnik je lik s tremi oglišči in tremi stranicami. Na sliki je enakostranični trikotnik, poznamo pa tudi raznostranične in enakokrake trikotnike. Trikotnike razločimo tudi glede na velikost kotov in sicer poznamo ostrokotne, pravokotne in topokotne trikotnike.

Kvadrat

Kvadrat je lik s štirimi oglišči in štirimi stranicami. Vse njegove stranice so skladne in vzporedne, kot med sosednjima stranicama pa je enak 90°.

pravokotnik

Pravokotnik je lik, ki ima štiri oglišča in štiri stranice. Po dve in dve nasprotni si stranici sta skladni in vzporedni. Tudi tu je kot med sosednjima stranicama 90°.

KROG

Krog je ravninski lik, ki ga omejuje krožnica.

Za nekaj več informacij pa si lahko pogledate moj blog, ki je dostopen na tej povezavi.

Created By
Maja Ropret
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.