Loading

DETTE SYNES SYKEPLEIERE OM LØNNEN fra sykepleiens undersøkelse

DETTE ER UNDERSØKELSEN

Sykepleiens spørre­undersøkelse om lønn ble gjennom­ført ved hjelp av nettverktøyet ­Enalyzer mellom 20. og 29. mars 2019. Undersøkelsen ble sendt ut via e-post til 10 000 tilfeldig valgte ­medlemmer av Norsk Sykepleier­forbund. Det ble sendt én påminnelse. Kun respondenter som oppga å være i aktivt arbeidsforhold som sykepleier eller spesialsykepleier, ble inkludert, det vil si 2704 personer. Besvarelsene var anonyme, og Syke­pleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.

Er lønnen riktig i dag? Speiler den ansvaret, utdanningen og arbeidsbelastningen? Annenhver sykepleier er misfornøyd med inntekten.

Hvor fornøyd er du med din nåværende inntekt?

Har lønnsnivået ditt ført til at du i løpet av de siste 12 månedene har gjort noe av følgende?

Hvordan opplever du selv din økonomiske livssituasjon?

Hvor fornøyd er du med din nåværende inntekt?

(sortert etter alder)

Hvor fornøyd er du med din nåværende inntekt?

(sortert etter kjønn)

Hvor fornøyd er du med din nåværende inntekt?

(sortert etter hva du jobber som)

Created By
Sissel Vetter
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.