Egenutviklingsskolen - for deg som ønsker et stabilt og rusfritt liv.

Kirkens Bymisjon Drammen har drevet Egenutviklingsskolen siden 2005. Skolen er en betydningsfull bidragsyter i tilbakeføringsprosessen for mange mennesker. En tidligere deltaker har beskrevet det på denne måten:

Det blir som de holder opp et speil på en måte. Så får du tatt deg selv i betraktning. Ser både positive og negative sider av deg sjøl når man er med i gruppa. Det er en tøff prosess. Å gjøre dette i gruppe var særlig virkningsfullt.

Skolen går over 12 undervisningskvelder à 3 timer.

Onsdager fra klokken 1800 - 2100

Skolen koster 6000,- pr. deltaker

Drammen kommune v/Senter for rusforebygging disponerer 10 plasser på skolen.

Egenutviklingsskolen er for deg som ønsker å bli aktør i eget liv. Du må være motivert til å foreta endringen selv, med god støtte fra oss. Noen av temaene som berøres er:

  • Motivasjon, mestring og gjennomføring
  • Hvordan har rusmisbruket påvirket meg?
  • Er jeg et offer eller en aktør i eget liv?
  • Fra outsider til A4 livet
  • Hvilke områder trenger jeg hjelp og støtte til?
  • Fra belastning til ressurs
  • Bitterhet
  • Seksualitet
  • Gjeldsproblematikk
Det er veldig mange som har hatt god nytte av egenutviklingsskolen. Veldig relevant for veien videre.

Undervisningsansvarlige: Anders Steen, avdelingsleder FRI og Jon Dahl, næringslivsansvarlig. 

Oppstart 22.mars 2017. Påmelding gjøres til Halvor Andersen v/Aktivitetskafeen. Telefon: 974 30 360 eller e-post: halvor.andersen@skbd.no

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.