Fremskrittspartiet Fremtidens parti

Fremskrittspariets Historie

Anders Lange

Anders Lange stiftet fremskrittspartiet 8.april 1973. En annen man som har vært viktig for fremskrittspartiet var Carl I.Hagen. han var i partiet fra 1978 til 2006. Høsten 2013 skjedde det historiske. Fremskrittspartiet fikk regjeringsmakt for første gang i en borgerlige mindretallsregjering sammen med Høyre, med støtte fra Venstre og Krf.

Formenn og ledere

Anders Lange 1973 – 1974

Eivind Eckbo 1974 – 1975

Arve Lønnum 1975 – 1978

Carl Ivar Hagen 1978 – 2006

Siv Jensen 2006 – d.d.

Skole og Utdanning

Frp mener at alle skal få en så god utdanning som de vil uavhenigig av hvilken økonomisk tilstand foreldrene dine er i. Siv Jensen og co vil virkelig statse mer på yrkesfag. de mener at yrkesfag får for lite respekt i forhold til de andre skolene. De mener det er alt for mye unødvendig teori på yrkesskolene. Fra vil altså da øke lærlingtilskuddet og fjerne unødvendig teori på yrkesfag.

Mer valg i skolen er også noe Frp står for. De mener elever burde få velge mer praktiske fag i ungdomskolen og at 2.fremmedspråk og sidemål burde være valgtfritt.

Skatt

Frp mener at du burde få mer av de pengene du tjener, at staten ikke skal komme å ta så mye som de tar når av de hardt tjente pengene til folket. Derfor har FrP i regjering senket skatter og avgifter med om lag 12,5 milliarder kroner. Det betyr handlingsrom og valgfrihet for folk flest og bedrifter over hele Norge.

Miljø

Partiet står for at alle må gis muligheten til å velge miljøvennlige løsninger. Det offentlige kan hjelpe med å senke avgift og gi mer tilbud som oppfordrer til miljøvennlig handling. Buss er noe Frp vil satse mer på. Det skal bli billigere å ta buss slik at det blir mindre biler og dermed mindre køer og mindre utslipp.

Helse og eldreomsorg

Frp er for at alle skal få en god eldreomsorg. Derfor bør staten betale for eldreomsorgen, og at ikke adressen din skal bestemme om du får du får tilbud om omsorg eller ikke. Frp vil endre veldig mye på helsestrukturen, slik at alle får den hjelpen de trenger. De vil at sykehusene får mer penger ettersom hvor mange pasienter de får.

Samferdsel

Penger er noe Frp mener folk selv vet hvordan de best skal bruke. Ved å senke skatter gir det folket mer frihet til å gjøre det de vil og dermed skape et bedre samfunn. De mener også at jernbane veier og skoleveier er for dårlige. Disse vil de oppgradera slik at barn kan få en tryggere vei til skolen

Minoriteter og innvandring

Frp har litt forsjellige meninger når det kommer til innvandring. De mener at innvandring ødelegger velferdsstatusen til Norge og at de fremtidige barna ikke vil få de samme velferdgodene som Norge har idag. Da mener Frp at innvandringen må trappes ned på. Dette kan vi se virkningen på ved at innvandringen i Europa har gått opp med 40%, mens innvandringen i Norge har gått ned i det siste.

Støtter jeg Fremskrittspartiet?

Til å konkludere med vil jeg si at jeg er ganske enig med meningene deres. Jeg er enig på mange av punktene de kommer med på innvandring og jeg er veldig tilhenger over at de vil gi folket med frihet ved å senke skatter. Når den tid kommer at jeg skal stemme på et parti i høstens valg vil Frp være et parti som står høgd på listen min.

Kilder

https://www.frp.no/aktuelt/2015/05/innvandringen-truer-velferdssamfunnet

https://www.frp.no/hva-vi-mener/helse-og-eldreomsorg#

https://www.frp.no/hva-vi-mener/okonomi-og-samferdsel

https://www.frp.no/hva-vi-mener/trygghet

https://www.frp.no/

Credits:

Created with images by alexao - "Stortinget i kveldssolen" • stevepb - "books student study" • Meditations - "treasure bank box" • jingoba - "tree trees park" • Presidencia de la República Mexicana - "Inauguración del Hospital Municipal de Chiconcuac" • Pexels - "affection couple fingers" • kouk - "watching cricket" • Stefan Baudy - "Question!" • Finansdepartementet - "Finansminister Siv Jensen på kontoret"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.